دوره 15، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 118-128 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، مرکز تحقیقات سلامت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، roohalahhajizade@gmail.com
چکیده:   (2453 مشاهده)
زمینه و هدف: صدا یکی از مـؤثرترین عوامـل بـرونزاد تأثیرگـذار بـرمکانیزمهای پردازشی مغز  از جمله زمان واکنش و میزان توجه انسان است که نقش عمده ای در بروز خطای انسانی و حوادث شغلی دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر فرکانس صدا بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان است.
روش بررسی: این تحقیق یک پژوهش مداخله ای است که در سال 1396 بر روی 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. اندازه گیری ها و آزمون ها در دو موقعیت زمانی یعنی قبل از مواجهه با صدا و حین مواجهه مواجهه با صدا در فرکانس های مختلف 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز انجام گرفت. جهت تعیین صدا با فرکانس های مختلف از نرم افزار frequency.exe استفاده شد و آزمون های عملکرد شناختی شامل زمان واکنش، میزان دقت و توجه توسط آزمون استروپ پیچیده انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده ازSPSS انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مذکر 12/21 سال با انحراف معیار 13/0 و میانگین سنی افراد مونث 91/19 سال با انحراف معیار 10/0  بود. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش فرکانس از 500 تا 4000 هرتز زمان واکنش کاهش و از 4000 تا 8000 هرتز زمان واکنش افزایش می یابد بین زمان واکنش با فرکانس های مختلف ارتباط معنا داری وجود ندارد. در هر دو گروه مذکر و مونث مواجهه با صدا در تمام فرکانس ها باعث افزایش تعداد خطا می شود و بیشترین میزان خطا در فرکانس 1000 هرتز قرار دارد. بین نمره تداخل و زمان تداخل با فرکانس های مختلف  ارتباط معنا دار وجود دارد.
نتیجه گیری:  بــا توجــه بــه معنــادار شــدن تأثیــر  فرکانس صدا  بـر نمره تداخل و زمـان تداخل  افـراد، بـا تغییـر ایـن فاکتورهـا زمـان واکنـش و زمـان انجـام آزمونهـای ذهنـی و میزان خطای افراد تغییـر مییابـد. بر این اساس در پســت های کاری و وظایــف شــغلی حســاس کــه نیازمنــد اســتفاده از عملکردهــای شــناختی ماننــد دقــت و زمــان واکنــش هســتند اثر فرکانس صدا باید مد نظر قرار گیرد.
 
 
متن کامل [PDF 627 kb]   (669 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: صدا
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳