Journal archive for Google Scholar Robot!

Iran Occupational Health

مجله سلامت کار ایران



Volume 17, Number 1 (2020-5)


Presenting of change management model for copper industries with HSE approach using FAHP and DEMATEL
ارایه الگوی مفهومی مدیریت تغییر در صنایع مس با استفاده ازروش تلفیقیFAHP و DEMATEL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining training needs of emergency response team's using task criticality analysis at Bouali Sina Petrochemical Co. and comparison with the HAZWOPER standard
تعیین نیازهای آموزشی تیم پاسخ به شرایط اضطراری با استفاده از آنالیز بحرانیت وظایف در شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا و مقایسه با استاندارد HAZWOPER
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Development Model for Improving the Quality of Work Life of Faculty Members
طراحی و تدوین مدل ارتقاء کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Estimation of the amount of Dust in Industry with Perceptron Multi-layer Neural Network Model (Case Study: Sabzevar Cement Factory)
شبیه سازی و برآورد میزان گردوغبار صنایع با مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (مطالعه موردی: کارخانه سیمان سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the risk of crisis in gas distribution networks using the FAHP-PROMETHEE II method (Case study of Qazvin Province Gas Company)
ارزیابی شدت ریسک بحران در شبکه های گازرسانی با استفاده از روشFAHP- PROMETHEE II (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties Re-evaluation of the Persian version of Manchester Driving Behavior Questionnaire
بازارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of occupational exposure to heavy metals (lead, chromium, cadmium) in cement respirable particles in a cement factory
ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با فلزات سنگین (سرب،کروم،کادمیوم) موجود در ذرات قابل استنشاق سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical investigation of the effect of body heat strain on tetrachlorethylene concentration in Exhaled Air among Dry Cleaning Workers
بررسی ارتباط بین سطح استرین حرارتی بدن و غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدم شاغلین خشکشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of modern air pollution control technologies (gases and vapors) based on the CBA method
اولویت بندی فناوری های نوین کنترل آلودگی هوا ( گازها و بخارات) مبنی بر روش تحلیل هزینه سود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of effect of reading and texting the short message on performance and mental workload of young drivers
بررسی اثر خواندن و نوشتن پیام کوتاه بر عملکرد و بارکاری ذهنی رانندگان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Consequences Release of Cyanogen agents in Bushehr Nuclear Power Plant Neighborhood Using PHAST, ALOHA and WISER Software
مدل سازی پیامدهای رهایش عوامل سیانوژن در حریم نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از نرم‌افزارهای ALOHA،PHAST و WISER
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing lighting and color Temperature In The Office Workplaces And Relationship To Visual Comfort
ارزیابی شدت روشنایی و دمای رنگ نور و ارتباط آن با خستگی بینایی در کارکنان اداری شهر همدان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between quality of working life of nurses in educational hospitals of Kermanshah with their perception and evaluation of workload in 2017
ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی-درمانی شهر کرمانشاه با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of a Farsi version of the Dutch Boredom Scale Questionnaire (DUBS) in Iranian University of Medical Sciences employees
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس دلزدگی هلندی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2020-1)


Investigating the Impact of Safety Investment on Safety Culture in Construction Projects - Case Study of Power Plant Construction Projects
بررسی تاثیر هزینه سرمایه گذاری ایمنی بر فرهنگ ایمنی در پروژه های صنعت ساخت - مطالعه موردی پروژه های ساخت نیروگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety culture assessment and its relationship with the personality traits of sports facility managers
ارزیابی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصیتی مدیران اماکن ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of light color temperature on selective attention, error rate and reaction time
بررسی تاثیر دمای رنگ نور برمیزان توجه انتخابی، خطا و زمان واکنش انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Assessment of Driver Errors Using Human Error Template (HET)
بررسی پیش‌بینانه خطا‌های راننده با استفاده از تکنیک الگوی خطای انسانی HET
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and green grading of jobs in the renewable energy field of the biomass: A grounded theory study
شناسایی و درجه بندی سبز مشاغل در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیومس: یک مطالعه گرندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality traits, basic psychological needs satisfaction, work-related psychological flexibility and job burnout
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و انعطاف پذیری روانشناختی در کار با فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of occupational injuries in personnel of Western Azerbaijan Forensic Medicine Organizations in 2016
بررسی آسیب های شغلی کارکنان سازمان پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of hazard identification and risk assessment studies with the approach to assessing risk control measures since 2001 to 2017: A systemic review
آنالیز مطالعات شناسایی خطر و ارزیابی ریسک با رویکرد ارزیابی راهکارهای کنترلی از سال 1380 تا 1396 در ایران: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2019-10)


survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design
بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed
بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences.
بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Formation Status of Technical Protection and Health at Work’ Committee in Manufacturing Companies
بررسی وضعیت تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در شرکتهای تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Heat stress in the employees of the confectionery workshops based on WBGT and DI Indexes (A case study of Ilam city)
ارزیابی استرس گرمایی در شاغلین کارگاه‌های قنادی بر اساس شاخص‌های WBGT و DI (مطالعه موردی شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paternal Occupational Exposure to Solvents and The Risk of Congenital Heart Defects in Children Using Job Exposure Matrix
مواجهه شغلی پدران با حلال‌ها و خطر وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی در فرزندان با استفاده ازماتریکس ارزیابی شغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy)
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان‌های صنعتی با رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی (FAHP & Taxonomy)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Management as an Agent of Enhancing the Safety Culture in Organizations
مدیریت دانش عامل ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2019-10)


The time measurement and workload of primary health care services in Qom's comprehensive health centers: Based on the Health Reform Plan
زمان سنجی و بارِکاری خدمات بهداشتی اولیه در مراکز جامع سلامت استان قم بر اساس طرح تحول سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noise pollution levels before and after corrective actions in the operational units of tanks and petroleum products transportation in Abadan Oil refining Company
ارزیابی میزان آلودگی صوتی قبل و بعد از انجام اقدامات اصلاحی در واحدهای عملیاتی بخش مخازن و نقل و انتقال مواد ‌نفتی شرکت پالایش نفت آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regression Models of Some Anthropometric Dimensions Based on Stature: A Case Study among Students 18 to 26 Years
مدل های رگرسیونی پیش بینی کننده برخی ابعاد آنتروپومتریک استاتیکی بر مبنای طول قد: مطالعه موردی در بین دانشجویان 18تا 26 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk of Cancer in Occupational Exposure to Radar Radiation: A Systematic Review
ریسک ابتلا به سرطان در مواجهه‌های شغلی با پرتوهای راداری: یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of exposure to lead through air and biological monitoring in a lead and zinc mine
ارزیابی میزان مواجهه شغلی با سرب از طریق پایش هوا و پایش بیولوژیکی درشاغلین یک معدن سرب و روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of Active Performance Indicators of Electrical Safety Using Bow-Tie and Bayesian Network Techniques Case Study: Oil and Gas Industries Construction Projects
تدوین و اعتبار سنجی شاخص های فعال ارزیابی عملکرد ایمنی برق با استفاده از تکنیک های Bow-Tie و Network Bayesian مطالعه موردی: پروژه های عمرانی صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High Light Level on Sperm parameters in Mice
بررسی تاثیر روشنایی با شدت بالا بر شاخص‌های اسپرم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modification of activated carbon by cold plasma and its effect on the adsorption of toluene
اصلاح سطحی کربن فعال توسط پلاسمای سرد و تاثیر آن در جذب سطحی بخارات تولوئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2019-9)


Designing, making and Evaluating an Ergonomic Pen to Increase User Comfort and Improve Posture of Hands, Wrists, and Fingers
طراحی، ساخت و ارزیابی نوعی خودکار ارگونومیک بمنظور افزایش راحتی کاربر و بهبود پوسچر دست،‌ مچ دست و انگشتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of an Operational Program to Reduce vulnerability of outdoor workers to to heat stress and climate change
ارائه یک برنامه عملیاتی جهت کاهش آسیب پذیری شاغلین فضای روباز نسبت به استرس گرمایی و تغییرات اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Validating Tool for Assessing the Field Internship Course in the Field of Occupational Health Engineering
تدوین و اعتبارسنجی ابزار ارزشیابی دوره‌ی کارآموزی در عرصه رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Path analysis of occupational injuries based on the structural equation modeling approach: a retrospective study in the construction industry
تحلیل مسیر آسیب‌های شغلی بر اساس رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری: یک مطالعه گذشته‌نگر در صنعت ساخت‌وساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers
اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of unusual work shifts and sleep deprivation on cognitive performance in workers in the automotive industry
بررسی اثر شیفت های کاری غیر معمول و کم خوابی بر عملکرد شناختی در کارگران صنعت خودرو سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compliance of Children's Play Equipment in Urban Parks of Gonabad with National Safety Standards (Case Study)
مطابقت تجهیزات بازی کودکان در پارک‌های عمومی شهر گناباد با استانداردهای ملی ایمنی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index
تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2019-7)


Experimental study and modelling of date palm fibre composite acoustic behaviour using differential evolution algorithm
مدلسازی رفتار آکوستیکی کامپوزیت الیاف طبیعی نخل خرما با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A cause and effect decision making model of factors influencing falling from height accidents in construction projects using Fuzzy-DEMATEL technique
مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر در بروز حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating factors affecting the Interaction between Environmental health inspectors and providers of food procurement, distribution and supply centers in Yazd : AQualitative Study
بررسی عوامل موثر بر تعامل بین بازرسان بهداشت محیط و متصدیان مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در استان یزد : مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Hazard Identification Methods in Process Industries Using Analytic Network Process Technique (ANP)
آنالیز روش‌های شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational Heat Stress in Outdoor Settings Considering the Regional Climate Change in the Future Decades in Iran
بررسی روند تغییرات دمایی در دهه های آتی با تاکید بر استرس های گرمایی در محیط های روباز کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the long-term relationship between health expenditure and labor productivity in Iran
بررسی رابطه بلندمدت مخارج سلامتی و بهره وری نیروی کار در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of pollution control technologies by using decision support systems
ارزیابی سیستم های کنترل آلاینده های ,SOX NOX و CO با استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Relationship between Socio Economic Status and the Outcomes of Deaths and severity Injury in Road Traffic Crashes Patients
بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی با پیامد مرگ و شدت آسیب‌دیدگی در مصدومان حوادث ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2019-4)


Assessment and Control of Noise Pollution in Seal Gas Compressor of Reduction Unit 2 of a Steel Industry
ارزیابی و کنترل صدا در کمپرسورخانه واحد احیاء2 یکی از صنایع فلزی خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the most important factors of ethnic differences in anthropometric dimensions of Iranian workers using the decision tree
شناسایی مهمترین فاکتورهای تفاوتهای نژادی در ابعاد آنتروپومتری کارگران ایرانی با استفاده از درخت تصمیم گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of the Selection KPI for assessing the performance of the Urban HSE management system
ارائه مدل تدوین و انتخاب شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of gender effect on driving performance and mental workload of Young Drivers using a driving simulator
تاثیر جنسیت بر عملکرد رانندگی و بارکاری ذهنی رانندگان جوان با استفاده از شبیه ساز رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Becker and neurotic pressure bioclimatic indices in the Assessment of Thermal Comfort in Outdoor Environments based on Meteorological Data: Case Study in Three Different Climates of Iran
استفاده از شاخص های زیست اقلیمی بیکر و فشار عصبی در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای روباز بر اساس داده های هواشناسی مطالعه موردی: سه اقلیم مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational and biological monitoring of workers exposed to airborne dust in Gol-e-Gohar Iron Ore mine: A Case-Control Study
پایش شغلی و بیولوژیکی کارگران مواجهه یافته با گردوغبار هوابرد در معدن سنگ آهن گل گهرسیرجان: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Training and Two Weeks of Detraining in Office on Vaspin and Glycemic Indices of Male Staff
اثر هشت هفته تمرین و دو هفته بی تمرینی در محیط کار بر واسپین و شاخص های قندی مردان کارمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of occupational exposure to extremely low frequency electromagnetic fields on level of thyroid hormones effective on fatigue
تأثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت پایین بر سطح هورمون‌های تیروئیدی موثر در خستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2019-2)


Presenting of safety performance assessment pattern of road trucks
ارائه الگوی ارزیابی عملکرد ایمنی نفتکش های جاده پیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of relationship between biological and non-biological airborne particles in the internal section of two educational hospitals in Qazvin city
بررسی ارتباط ذرات زیستی و غیر زیستی هوابرد در بخش های داخلی دو بیمارستان آموزشی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The new structure of economic evaluation Health, Safety and Environment - Management System (HSE-MS) approach to estimate the cost of accident human
ساختار نوین در ارزیابی اقتصادی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با رویکرد محاسبه هزینه حوادث انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Risks Impacts Analysis on Construction Project Objectives Using a Hybrid Model of Fuzzy Expert System and Latin Hyper Cube Sampling
تحلیل اثرات ریسک‌های ایمنی بر اهداف پروژه‌های ساختمانی با استفاده از سیستم تلفیقی خبره فازی و شبیه‌سازی لاتین هایپرکیوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of educational chairs on satisfaction of students and prevalence of musculoskeletal disorders
بررسی تأثیر نوع صندلی‌های آموزشی بر میزان رضایت‌مندی دانشجویان و شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Root causes analysis of the Blow out of oil and gas wells in the drilling industry using Bow-Tie Analysis
تجزیه‌وتحلیل علل ریشه‌ای فوران (Blow out) چاه‌های نفت و گاز در صنعت حفاری با استفاده از روش پاپیونی (Bow-Tie)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-quantitative risk assessment of occupational exposure area industrial wastewater Treatment unit in an oil refinery and chemical contaminants
ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه شغلی کارگران محوطه واحد پساب صنعتی در یک پالایشگاه نفت با آلاینده های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance and Scientific collaboration of Iran Occupational Health Journal: A scientometric analysis
بررسی عملکرد و مشارکت علمی ژورنال سلامت کار ایران: یک مطالعه علم سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2018-10)


Evaluation of Individual and Occupational Factors Affecting The Health of tehran legal medicine Administration employee Based on the Holistic Wellness
بررسی عوامل تاثیرگذارفردی و شغلی بر سلامت کارکنان پزشکی قانونی تهران بر اساس مدل رفاه کل گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the impact of a new ergonomic backpack designed on foot plantar pressure and perceived comfort by its users
ارزیابی تأثیر کوله پشتی ارگونومیک طراحی شده بر فشار کف پا و راحتی درک شده توسط کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification and risk assessment of BTEX compounds in occupational exposure of Bus Rapid Transit (BRT) drivers in limited traffic zone of Tehran in 2015-2016
منشأیابی و ارزیابی خطر ترکیبات BTEX در مواجهه شغلی رانندگان اتوبوس های سامانه BRT شهر تهران در محدوده طرح ترافیک در نیمه دوم سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of PERA method to analyze and redesign the cyclic tasks in an automotive industry
کاربرد روش PERA در تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد وظایف چرخه ای در یک شرکت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Survey on the Effect of Fluorescent Lamps & LED Color Temperature on Staffs Psychologically Indicators at the Office
بررسی مقایسه ای تاثیر دمای رنگ لامپ فلئورسنت و LED بر روی شاخص های روانشناختی کارکنان در یکی از دفاتر دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of accident risk indices based on multiple criteria decision making in the traffic police (Tehran City)
اولویت بندی عوامل موثر بر خطر سوانح رانندگی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در پلیس راهنمایی و رانندگی (شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of a molecular imprinted polymer as an absorbent for selective extraction of a triazine herbicide from biological samples
سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison study of perception towards Chemical Hazard Warning Signs in Old and Globally Harmonized System (GHS) among chemical workers in Shiraz, Iran
ارزیابی درک علائم هشدار دهنده خطرات مواد شیمیایی در سامانه هماهنگ جهانی طبقه بندی (GHS) و مقایسه آن با علائم قدیمی در کارکنان صنایع شیمیایی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2018-9)


The Prediction of Job Motivation of medical employers of Red Cross Organization based on Defense Mechanisms and Culture Intelligence
پیش بینی انگیزش شغلی کارکنان بخش پزشکی سازمان هلال احمر بر اساس مکانیسم‌های دفاعی و هوش‌فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship Workaholism with workplace aggressive behavior: The mediation role job-related emotion
رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار : نقش میانجی عواطف شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal hexane occupational exposure estimation in the benchmark response according to color vision impairment
برآورد میزان مواجهه شغلی با هگزان نرمال در پاسخ معیار بر اساس اسیب به دید رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The utilization of Non-Thermal Plasma technology in carbon monoxide removal using propane gas
بررسی کاربردپذیری روش تخلیه پلاسمای سرد در حذف کربن مونوکساید هوا با استفاده از گاز پروپان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Safety model in Sports (Using Grounded Theory)
طراحی مدل ایمنی در ورزش (با کاربرد نظریه داده بنیاد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and ranking the strategies of control exposure to heat stress in the rubber industry using a Delphi method and combination of Fuzzy AHP and TOPSIS approach
شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای کنترلی مواجهه با استرس گرمایی در صنعت لاستیک‌سازی با استفاده از روش دلفی و روش ترکیبی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probability assessment of chemical liquid release at floating roof storage tank in the oil refinery by fuzzy fault tree analysis
ارزیابی احتمال وقوع رهایش مواد مایع نفتی ازمخزن سقف شناور پالایشگاه نفت به روش آنالیز فازی درخت خطا(FFTA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of aggression with the average of speed and lane deviation in taxi drivers of Tehran
ارتباط پرخاشگری با میانگین سرعت و انحرافات عرضی در رانندگان تاکسی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2018-8)


Development and ranking of safety performance indicators using Bayesian network and Analysis Hierarchical Process Case study: Work at height of the Oil and Gas refinery construction phase
تدوین و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شبکه بیزی و تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: فعالیت کار در ارتفاع فاز ساخت پالایشگاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Administrative Controls to Radiofrequency and Microwave Radiation based on recommendations of International Organizations
مروری بر کنترلهای مدیریتی متداول در خصوص حفاظت در برابر مواجهه شغلی با پرتوهای رادیویی و مایکروویو از دیدگاه سازمانهای بین المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brainwave recording protocol in human samples: Neuroerogonomics studies
پروتکل ثبت سیگنال های مغزی در نمونه های انسانی: مطالعات نوروارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis
ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانس با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sound with different frequencies on selective attention and human response time
اثر صدا با فرکانس های مختلف بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic risk assessment of chemical process systems using Bayesian Network
ارزیابی پویا ریسک در سیستم‌های فرآیندی شیمیایی با شبکه بیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the relationship between psychosocial work factors and cognitive failures in nursing
بررسی ارتباط عوامل روانی – اجتماعی کار با نارسائی های شناختی در کارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acquired color vision impairment among gasoline station workers with occupational exposure of BTEX (case study in tehran city)
بررسی کوررنگی اکتسابی درمیان شاغلین مواجهه با حلال های BTEX (مطالعه موردی پمپ بنزین های شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry
بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human factors influencing the severity of traffic accidents related to pedestrians in Tehran
عوامل انسانی موثر در شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reliability and validity of Persian Version of the General Health Questionnaire (GHQ-60) in Industry Staff
بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-60) در کارکنان بخش صنعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between Sleep Duration and Quality of life: A Cross-Sectional Study in a Large Sample of Isfahan Steal Company's Employees
ارتباط مدت زمان خواب با کیفیت زندگی: یک مطالعه مقطعی در نمونه بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relationship between worker’s safety climate and safety performance in construction projects
بررسی ارتباط مولفه های جو ایمنی کارکنان با عملکرد ایمنی در پروژه های ساختمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air blow guns noise reduction through design and fabrication of a multiple jet nozzle
طراحی و ساخت نازل جت چند گانه با هدف کاهش صدای ناشی از تفنگ های بادپاش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydraulic modeling the fire network of a combined cycle power with the approach of evaluating and analyzing the performance of fire extinguishing systems
مدل سازی هیدرولیکی شبکه آتش نشانی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با رویکرد ارزیابی و تحلیل کارایی سیستم اطفاء حریق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2018-6)


Assessment risk of heavy metals in particulate matter smaller than 10 microns on Tehran's Kahrizak compost Complex worker in winter 2016
ارزیابی خطر فلزات سنگین موجود در ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون بر روی کارگران مجتمع کمپوست کهریزک تهران در زمستان 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between Safety attitude and knowledge and The work ability index (A case study in one of the big hospitals in Tehran)
مطالعه ارتباط بین نگرش و آگاهی های ایمنی کارکنان و شاخص توانایی انجام کار (مطالعه موردی در یکی از بیمارستان‌های بزرگ شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation effect of education based on Health Belief Model on adoption of Varicose vein preventive behaviors in nurses
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between psychological empowerment and organizational Virtue with the role of mediator work-related flow in Lorestan University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure to heat stress in the workplace: a systematic review study
مواجهه با استرس گرمایی در محیط های شغلی (مطالعات میدانی): مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progressive Muscle Relaxation on Sleep Quality and Fatigue among Pre-Hospital Emergency Staff in the Center of Management of Accident and Medical Emergency in Golestan Province
بررسی اثر آرام سازی پیشرونده ی عضلانی بر کیفیت خواب و خستگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between family needs & job motivation with job stress هn the staff of Birjand University of Medical Sciences
رابطه بین نیازهای خانوادگی و انگیزش شغلی با فشار روانی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of Photocatalytic Removal of toluene vapor using Zeolite Y impregnated with Titanium Dioxide Nanoparticle
بررسی کارآیی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن در بستر زئولیت Y آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of emotional divorce based on novelty seeking, negative perfectionism and insecure attachment among employed women of Urmia city
پیش‎‌بینی طلاق عاطفی بر اساس تنوع طلبی، کمال‌گرایی منفی و دلبستگی ناایمن در زنان شاغل شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A structural model of affecting factors on job stress with the mediating role of depression (Case Study: The employees of Golestan’s gas corporation)
ارائه مدلی ساختاری از عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی با نقش میانجی افسردگی (موردکاوی: کارکنان شرکت گاز استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the match of Anthropometric Dimension with Classroom chairs and ‎Determination of the Standard Classroom chairs Dimensions in Students of 3th and 6th ‎grades primary schools in Kerman
بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری با صندلی‌های موجود و تعیین ابعاد صندلی استاندارد در ‌دانش‌آموزان پایه سوم و ششم دبستان‌های شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification the major sources of noise and noise control techniques in hospitals of Behbahan
شناسایی منابع اصلی صدا و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The validity and reliability of the Persian version of cognitive features questionnaire of symbolic signs (with the use of traffic signs)
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی علائم تصویری با کاربری علائم ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of whole body vibration (WBV) on discomfort, heart rate and reaction time in men 20 to 30 years
بررسی اثر ارتعاش تمام‌بدن(WBV) بر آسایش، ضربان قلب و زمان عکس العمل در مردان 20 تا 30 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of handle shape of sewing scissors on user performance, tool usability and hand and finger discomfort
تاثیر شکل دستگیره های طراحی شده قیچی خیاطی بر عملکرد کاربران، قابلیت استفاده ابزار و ناراحتی دست و انگشتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2018-5)


Evaluation of occupational exposure to para-phenylenediamine (PPD) in the inhaled air and environmental factors affect women hairdressing Sari
بررسی تماس شغلی با پارا فنیلن دی آمین ( PPD ) موجود در هوای استنشاقی آرایشگران زنانه شهر ساری و عوامل محیطی تاثیر گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applicability of Modified discomfort index (MDI) in Outdoor occupational environments: a case study of an open pit mines in Tehran Province
بررسی کاربرد پذیری شاخص حرارتی ناراحتی اصلاح شده(MDI) در مشاغل روباز: مطالعه موردی معادن روباز استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water pump noise control using designed acoustic curtains in a residential building of Qazvin city
کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پرده‌‌های آکوستیک طراحی شده در یک ساختمان مسکونی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respiratory hazards risk assessment to determine the protection factor of mask in one of the hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
ارزیابی ریسک مخاطرات تنفسی به منظور تعیین فاکتور حفاظتی ماسک در یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group Multimodal counseling on burnout of Gas company employees
اثربخشی گروه درمانی به شیوه چند وجهی لازاروس بر ابعاد فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between maximum aerobic capacity with cognitive ability and academic performance
بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subjective and objective evaluation of operators mental workload in a city traffic control center
ارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری اپراتورها در یک مرکز کنترل ترافیک شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disaster Risk Assessment in Health Centers of Iran University of Medical Sciences in Functional, Non Structural & Structural Components in 2015--2016
ارزیابی خطر مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابعاد عملکردی، غیرسازه ای و سازه ای در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Empowerment and Communication Skills of Hospital Staff with their Job Performance (Case Study: Beheshti Hospital- Yasouj-Iran)
تحلیل تواناسازی و خبرگی ارتباطی پرسنل بیمارستان بر راندمان شغلی آنان مورد مطالعه : بیمارستان شهید بهشتی – یاسوج - ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of unsafe acts and its influencing factors in metal smelting industry workers in Kashan, 2016
بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Fourier Transform Infrared and Ultraviolet Spectroscopy Techniques for Determination of Mineral Oils
مقایسه دو روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و ماوراءبنفش (UV) در اندازه‌گیری روغن‌های معدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between occupational accidents risk perception Of gas stations workers in Ahvaz City with the HSE management performance in fueling stations in 2016
بررسی ارتباط بین درک ریسک حوادث شغلی کارکنان پمپ بنزین های اهواز با عملکرد مدیریت HSE جایگاه ها در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality in nurses of Burn ward compared to other clinical wards
مقایسه کیفیت خواب در پرستاران بخش سوختگی با سایر بخش های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency evaluation of the photocatalytic removal of toluene vapour by titanium dioxide nanoparticles immobilized on ZSM-5 zeolite
بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم تثبیت‌شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of Contractor Selection Model by Means of Combined DEMATEL and ANP Methods and Gray Relational Analysis by Safety Approach (A Case Study in Oil Industry)
ارائه‌ی الگوی انتخاب پیمانکاران ‎ ‎با استفاده از روش ترکیبی ‌GDEMATEL-ANP و تحلیل رابطه خاکستری با رویکرد ایمنی (مطالعه موردی در صنعت نفت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2018-3)


The Role of Lighting, Window Views and Indoor Plants on Stress Reduction of Offices’ Staffs by Psychophysics method
بررسی نقش نور طبیعی، دید و منظر بر کاهش استرس کارمندان در فضاهای اداری با استفاده از روش روان فیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting maximum oxygen consumption based on anthropometric dimensions in medical emergency students
پیش‌بینی حداکثر اکسیژن مصرفی بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانشجویان فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of secondary mental work load drivers using the index (DALI)
تاثیر فعالیت ثانویه بر بار کار ذهنی رانندگان با استفاده از شاخص (DALI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental validation of a local ventilation design software
اعتبارسنجی تجربی یک نرم‌افزار طراحی تهویه موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of personal protective equipment on plasma cholinesterase activity of spraying farmers in cucumber fields
بررسی تاثیر لباس حفاظتی بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسما در کشاورزان سم پاش مزارع خیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Personality Characteristics and Accident Proneness of Iranian Bus Drivers
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و استعداد حادثه پذیری در رانندگان اتوبوس ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of trunk flexion angle and anthropometric dimensions on the accuracy of the allowable weight limits in pilot study
اثر زاویه خمش تنه و ابعاد آنتروپومتریکی بر روی دقت حدود مجاز بلند کردن بار دستی ایران در یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of occupational exposure to needle stick and its risk factors among Healthcare Workers in one of Sabzevar’s hospital
بررسی مواجه شغلی با نیدل استیک و عوامل خطر آن درمیان کارکنان خدمات بهداشتی درمانی یکی از بیمارستانهای شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of safety culture in staffs of South Pars Gas Company
ارزیابی فرهنگ ایمنی در پرسنل مجتمع گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of personality characteristics and attitude towards safety among injured and non- injured workers
مقایسه ویژگی های شخصیتی و نگرش نسبت به ایمنی در میان کارکنان حادثه دیده و حادثه ندیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of work- life conflict management model on life satisfaction and work engagement of male employees
اثربخشی الگوی مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی کارمندان مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic assessment of clutch pedal in some commonmodels of vehiclesin taxi routes in Tehran
ارزیابی ارگونومیک پدال کلاچ در چند مدل از خودروهای رایج درخطوط تاکسیرانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of affection risk to skin symptoms (dermatitis) in Educational hospitals staff services in Yazd with Nordic Occupational Skin Questionnaire
بررسی ریسک ابتلا به درماتیت در کارکنان خدماتی بیمارستان‌های آموزشی یزد با استفاده Nordic Occupational Skin Questionnaire
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nozzle number, concentration of input ammonia gas and scrubbing liquid pressure on NH3 removal efficiency of a spray tower
اثر تعداد نازل، تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز آمونیاک در هوا در یک برج پاشنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Night shift effects on Cognitive executive functions and alertness among petrochemical control room operators
بررسی تاثیر نوبت های کاری شبانه بر پردازش اطلاعات و هوشیاری در کارکنان اتاق‌های کنترل صنایع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2017-12)


Investigation of status and correlations between Knowledge, Attitude and Performance of Greenhouse Farmers of Jiroft Township in relation to adverse health and environmental effects of the use of pesticides in 2015.
بررسی وضعیت و ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد کشاورزان گلخانه دار شهرستان جیرفت در رابطه با اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی کاربرد سموم در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences using a hybrid model of data envelopment analysis and PROMETHEE method
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و روش پرومته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of RULA and ROSA method in assessing risk of musculoskeletal disorders and its relationship with mental health in computer users
مقایسه روش ROSA و RULA در ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با سلامت روان در کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Road Safety Conditions in Iran with Ten Southeast Asian Countries Using Road Safety Index
مقایسه شرایط ایمنی جاده‌ ای در ایران با ده کشور آسیای جنوب شرقی با استفاده از شاخص توسعه شرایط ایمنی جاده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparation of health risk assessment carcinogenic hydrocarbons in Workplace air in an oil-dependent industry by the Environmental Protection Agency (EPA) and the Department of Human Resources Malaysia
مقایسه ارزیابی ریسک بهداشتی هیدروکربن های سرطانزا در هوای محیط کار در یک صنعت وابسته به نفت به روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا EPA) ) و روش دپارتمان منابع انسانی مالزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a New Model for assessing and ranking of HSE performance
توسعه مدلی جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of sleep quality and mental fatigue in different levels of lighting on attention and reaction time in thermal comfort condition
بررسی رابطه کیفیت خواب و خستگی ذهنی درسطوح مختلف روشنایی بر روی توجه و زمان واکنش در شرایط آسایش حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of performing Williams exercise and walking on relief on non-traumatic low back pain in nurses
مقایسه تاثیر انجام تمرینات ورزشی ویلیام و پیاده روی در کاهش کمردردهای غیر تروماتیک پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A systematic review on the available questionnaires for the assessment of work-related stressors
مروری نظام مند بر پرسشنامه‌های موجود برای سنجش عوامل استرس‌زای‌ مرتبط با کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the reason why taxi drivers don’t use the lighting automobile system overnight in urban streets of a western metropolis of Iran
بررسی علل عدم استفاده شبانه رانندگان تاکسی از سیستم روشنایی خودرو در معابر شهری یکی از کلان شهر های غرب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of job stress among critical care nurses
پیشگویی کننده های استرس شغلی در پرستاران بخش های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strain Index (SI) and Physical Activity of Shoe Syndicate Workers in Tehran Bazaar
بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی-عضلانی با شاخص استرین شغلی(SI) وتوانایی کار جسمی کارگران صنف تولید کنندگان کفش بازار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of occupational motivation and job procrastination in predicting job burnout the employees of Ahar city hospital
نقش انگیزش شغلی و اهمال‌کاری شغلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Job Rotation System based on Jobs Ergonomic Risk Factors
بهینه‌سازی سیستم گردش شغلی مبتنی بر عوامل ریسک ارگونومیک مشاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

removal Of Ethyl benzene Vapors Using Mno2 / Al2O3 / Fe2O3 Nanocomposite Coated On HZSM-5 Zeolite
حذف بخارات اتیل بنزن با استفاده از نانوکامپوزیت MnO2/Al2O3/Fe2O3پوشش شده بر روی بستر زئولیت HZSM-5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2017-9)


Evaluation the effects of using surfactants with sodium bicarbonate and limestone for the removal of sulfur dioxide in packed scrubber
بررسی تأثیر کاربرد سورفکتانتها به‌همراه آب‌آهک و بیکربنات‌سدیم در حذف دی اکسیدگوگرد در اسکرابر بستردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of natural ventilation potential in different ward of Tehran University of Medical Sciences affiliated hospitals in 2014
بررسی پتانسیل تهویه طبیعی بخش‌های مختلف بیمارستانی دربیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of car seat on erector spinae muscles activity, fatigue and discomfort
تاثیر صندلی خودرو بر خستگی و ناراحتی عضلات ارکتور اسپاین کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of safety locus of control and its related factors: A Case Study in an industry
بررسی جایگاه مهار ایمنی و مغیر‌های مرتبط با آن: مطالعه موردی در یک صنعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noise reduction rating of current earmuffs based on field microphone in real ear (FMIRE) in workplaces
ارزیابی میزان کاهندگی صدای گوشی های ایرماف رایج برمبنای روش میدانی میکروفن داخل گوش در محیط های کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The situation of anthropometric databank in Iran: a review study
بررسی وضعیت پایگاه اطلاعات آنتروپومتریک در ایران : مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of dispersive liquid liquid microextraction method for determination of trace salivary melatonin using high performance liquid chromatography
بهینه سازی روش ریز استخراج مایع مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی ملاتونین بزاقی بوسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The purfication of chloroform vapors using a novel non-thermal plasma reactor (2015)
پالایش بخارات کلروفرم با استفاده از راکتور پلاسمای غیر حرارتی جدید (سال 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying of effective factors on job dissatisfaction of primary school teachers in Bojnord city (Factor Analysis research)
شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد (مطالعه تحلیل عاملی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Diabetes Mellitus Type -2 in Shift workers
بررسی خطر دیابت نوع 2 در کارگران نوبتکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sampling and quantification of chlorobenzene in air by solid phase microextraction-gas chromatography mass spectrometry
نمونه برداری و تعیین مقدار کلروبنزن در هوا با روش میکرواستخراج فاز جامد-گاز کروماتوگرافی طیف بین جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of safe distance for five toxic materials commonly in the accidents of chemical road transportation using ALOHA and PHAST software and CEI index (Case Study: Tehran-Qazvin Highway)
بررسی حریم ایمنی 5 ماده سمی متداول در حوادث حمل‌و‌نقل جاده‌ای مواد شیمیایی با استفاده از نرم‌افزارهای ALOHA، PHAST و شاخص CEI (مطالعه موردی: اتوبان تهران-قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of model simulations of air flow in cleanrooms (Case Study in the pharmaceutical industry at 2015)
اعتبار سنجی مدل شبیه سازی الگوی جریان هوا در اتاق های پاک(مطالعه موردی در صنایع دارویی 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The hybrid effect of non-thermal plasma and activated carbon-zinc oxide nanocomposite on the removal of volatile organic compounds in air
اثر تلفیقی پلاسمای غیرحرارتی و نانوکمپوزیت کربن فعال-اکسید روی بر حذف هیدروکربن های آلی فرار هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of municipal natural gas pipeline networks using Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sanandaj city
ارزیابی ریسک شبکه توزیع گاز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2017-7)


The Relationship between Positive Organizational Behavior with Organizational Citizenship Behavior and Quality of Work Life among Faculty Members
رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Justice and Responsibility in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences
بررسی رابطه عدالت سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff
ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Garlic intake on blood glucose and cortisol levels and body weight changes in noise-exposed male rats
اثر مصرف خوراکی پودر سیر بر تغییرات سطح گلوکز ، کورتیزول و وزن بدن موش سوری نر دیابتی مواجهه یافته با صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015
بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of psychological hardiness and extraversion in the relationship of job demands with stress and deoression of working men
نقش میانجی سرسختی روان شناختی و برون گرایی در رابطه ی تقاضاهای شغلی با استرس و افسردگی مردان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correspondence analysis of occupational accidents occurred among insured workers Social Security for a period of ten years
تحلیل تناظر حوادث شغلی رخ داده در میان کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در یک دوره زمانی ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ergonomic condition of Gazvins’ governmental hospitals with the prioritization approach
بررسی وضعیت ارگونومیکی بیمارستان های دولتی شهر قزوین با رویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting of pattern of HSE unit performance assessment in the steel industries
ارائه الگوی سنجش شاخص های عملکرد واحد HSE صنایع ذوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of related factors with safety sign comprehension in industrial workers
بررسی فاکتورهای مرتبط با درک علایم ایمنی در کارگران صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Fire by using Fuzzy Fault Tree Analysis Case study: Eastern Alborz Coal Mines
ارزیابی ریسک خطر آتش‌سوزی باز به روش تحلیل درخت خطای فازی مطالعه موردی، مجموعه معادن زغال‌سنگ البرز شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequence Analysis of fire and explosion of a cylindrical LPG tank in a selected industry of oil and gas
واکاوی پیامدهای آتش‌سوزی و انفجار مخازن استوانه‌ای ذخیره گاز مایع در یک صنعت منتخب نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparisons between quality of sleep and chronic fatigue syndrome in the radiology staff and nurses working in hospital
مقایسه کیفیت خواب و سندرم خستگی مزمن در کارکنان رادیولوژی با پرستاران شاغل در بیمارستان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of extraversion, responsibility and perceived working pressure on creating of occupational accidents: (case study of Iranian gas company)
تأثیر برونگرایی، مسئولیت‌پذیری و فشارکاری‌ادراک‌شده در ایجاد حوادث شغلی: (بررسی موردی کارکنان شرکت ملی گاز ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide
طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی‌کلران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2017-6)


Selection of the optimal method for analysis of accidents in petroleum industry using fuzzy ANP and TOPSIS multi – criteria decision methods
انتخاب روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره fuzzy ANP و fuzzy TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Causal Pattern of the Relationships Between Spirituality at Work and Health Psychological Variables in Babol University of Medical Sciences with Application of DEMATEL Approach
بررسی رابطه علّی میان معنویت در محیط کار و متغیرهای سلامت روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل با رویکرد دیمتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Workers' health literacy in Khodro's piece making factory: a cross-sectional study
سواد سلامت کارگران صنعت قطعه سازی خودرو: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control of fugitive dust emitted by combination of water spray and industrial ventilation as an efficient and economical solution at a mining company
کنترل غبار منتشره با تلفیق تهویه صنعتی و مه پاش به‌عنوان راهکار مؤثر و اقتصادی در یک شرکت معدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Occupational Exposure to Formaldehyde in Hiar Dressers Work in Kermanshah and Hamadan Female Beatuy Salons
بررسی مواجهه ی شغلی با فرمالدئید در آرایشگاه های بانوان در شهرهای کرمانشاه و همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Testing a Model of Precedents and Outcomes of Occupational Commitment in personnel of Khuzestan Steel Company
طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد خوزستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types and concentration of fungal bio-aerosols in hospital indoor air of Imam Khomeini and Alavi hospital in Ardabil city during 2016
بررسی نوع و تراکم بیوآئرسول‌های قارچی درهوای داخل بیمارستان امام خمینی (ره) و علوی شهر اردبیل در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of sleep disorders and its effects on the work ability in a dairy company
شیوع اختلالات خواب در کارکنان یک کارخانه ی تولید لبنیات و اثر آن بر توانایی انجام کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relationship between Occupational Exposure to Organic Solvent and Fatigue Workers at a Paint Factory in Saveh city
بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با حلال آلی و خستگی کارگران یک کارخانه رنگ در شهر ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a pattern for developing emergency scenarios in industries and studying the conformity of the exercised scenarios in the process industries with the presented pattern
ارائه الگویی جهت تدوین سناریوی مدیریت شرایط اضطراری و بررسی انطباق سناریوهای تمرینی اجرا شده در صنایع فرایندی ایران با الگوی ارائه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

problems of hospital from the perspective of human-system interface technology and recommended practices for improvement: a qualitative study
بررسی مشکلات ارگونومیکی بیمارستان از دیدگاه تکنولوژی تعامل انسان- سیستم و راهکارهای برای بهبود: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Priority of Risky Factors Effecting on Aircraft Operation on Aerodrome and Flight Environment Around it
شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد ریسک پروازی در فرودگاه و مناطق اطراف آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the safety economic value in Esfahan Oil Refinery with contingent valuation method
برآورد ارزش اقتصادی ایمنی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of functional parameters of HEPA filters in a pharmaceutical industry (case study 2015)
ارزیابی پارامترهای عملکردی در فیلترهای هپا در یک صنعت دارویی(مطالعه موردی1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of Balanced Scorecard model (BSC) on performance of Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS): (A Case Study)
بررسی تأثیر کاربرد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)، (یک مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2017-4)


Performance Evaluation of Semnan Industry Park’s Advanced Wastewater Treatment Plant system (MBR) in Industrial Effluent recovery
ارزیابی عملکرد سیستم پیشرفته تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان(( بیوراکتور غشایی(MBR)) در بازیابی پساب صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness Of Relationship Enhancement Program On Quality Of Work Life (QWL)
اثربخشی برنامه غنی سازی رابطه بر کیفیت زندگی کاری کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on factors affecting on work ability among farmers in the Ashtian city
مطالعه تحلیلی اثر فاکتورهای شغلی بر توانایی کار کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Scattered X-ray Rate and Received Dose by Staff of Angiography Department in a Military Hospital
بررسی میزان پرتو پراکنده Xو دوز دریافتی کارکنان بخش آنژیوگرافی یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research priority in occupational health
اولویت های پژوهشی بهداشت کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of the Persian version of the just culture questionnaire (JCQ)
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرهنگ خطاپذیری(JCQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comprehensive review of studies of occupational accidents since the beginning of 1380 to the end of 1393 in Iran: A systematic review
بررسی جامع مطالعات مرتبط با حوادث شغلی از ابتدای سال 1380 الی پایان 1393 در ایران: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise control of feed water pumps in a thermal power plant
کنترل صدای پمپ های آب در یک نیروگاه حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and providing of a software package based on Control Banding method for risk assessment of occupational exposure to nanomaterials
طراحی و ارائه یک بسته نرم‌افزاری مبتنی بر روش Control Banding جهت ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با نانومواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Risk assessment in Motor vehicle industries by using William fine and ANP-DEMATEL
ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت خودروسازی با استفاده از روش تلفیقی William Fine و DEMATEL – ANP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of muscle fatigue for using MFA method and determination of some risk factors musculoskeletal disorders among tailors in Shiraz, 2015
بررسی خستگی عضلانی و تعیین ریسک فاکتور های اختلالات اسکلتی-عضلانی با روش MFA در خیاطان شهر شیراز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Needle Trap Micro-sampler with Silica-based Carbon Nanotube Composite for Health Monitoring of Perchloroethylene in Laboratory and Field
ارزیابی عملکرد ریز نمونه بردار تله سوزنی حاوی جاذب کامپوزیت سیلیکاته نانولوله کربنی جهت نمونه برداری از پرکلرواتیلن : مطالعه آزمایشگاهی و میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A framework for evaluating the performance of OHSMSs using multi-criteria methods
ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of validity and reliability of Persian version of System Usability Scale (SUS) for traffic signs
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کاربرد پذیری SUS در کاربری علائم ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integration of human information processing model and SHERPA technique in the analysis of human errors: A Case Study in the control room for the petrochemical industry
تلفیق مدل پردازش اطلاعات انسانی و روش SHERPA در تجزیه و تحلیل خطای انسانی: مطالعه موردی در اتاق کنترل صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2017-3)


Assign construction tasks among group of workers with respect to minimizing total work risk on the base of DOISIS-MODEL
تخصیص کارهای ساختمانی میان کارگران با هدف کمینه سازی ریسک کاری کل بر پایه مدل دوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment of Cephalexin Crystals production unit in one of the pharmaceutical companies using LOPA technique
ارزیابی ریسک واحد تولید کریستال های سفالکسین در یکی از شرکت های داروسازی با استفاده از روش LOPA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stress Management Education on Firefighters Stress in Rasht
تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس آتش نشانان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work ability and its relation with productivity in bank staff
توانمندی انجام کار و ارتباط آن با بهره وری در کارمندان بانک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Mindfulness Skills in Professional Stress and Psychological Well-being of Female Teachers
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی براسترس شغلی و بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Task and hazard analysis of metro drivers and recommendations to improvement
واکاوی وظایف و خطرات شغل راهبری مترو و ارایه راهکارهای کنترلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Airborne contaminants evaluation of central animal housing of Iran University of medical sciences
بررسی کیفیت آلاینده‌های هوابرد حیوانخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of safety motivation in relationship between of safety management practices and unsafe behaviors
نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a practical framework for performance assessment of HSE in construction contractors
ارائه یک الگوی کاربردی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران ساخت و ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on photocatalytic removal of Toluene from air using ZnO-SnO2 coupled oxide immobilized on Activated Carbon
بررسی حذف فتوکاتالیستی تولوئن از هوا با استفاده از نانو اکسید-های کوپل شده اکسید روی-دی اکسید قلع (ZnO/SnO2 ) تثبیت شده بر روی کربن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2016-12)


Assessment and Analysis of Ergonomics Conditions Based on TOPSIS in a Manufacturing Company
ارزیابی و تحلیل شرایط ارگونومیکی مبتنی بر مدل تصمیم گیری تاپسیس در یک شرکت تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Quantitative (LPD) and Qualitative (NMQ) musculoskeletal disorders of workers and its relationship with the body mass index (BMI (in a paper making industry in 2015
ارزیابی کمی وکیفی اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران و ارتباط آن با شاخص توده بدن در یک صنعت کاغذ سازی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An experimental study of the use of acoustic fields at high sound pressure levels for the removal of sulfuric acid mist from the air stream
مطالعه آزمایشگاهی استفاده از میدان‌های آکوستیکی با تراز فشار صوت بالا در حذف میست‌های اسید‌سولفوریک از جریان هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education of occupational safety on knowledge and improvement of employee performance during moving patients in intensive care units
تأثیر آموزش ایمنی شغلی بر آگاهی و بهبود عملکرد کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه حین جابه‌جایی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Relationship between Noise Exposure at Workplace and Sleep Quality
بررسی ارتباط بین مواجهه با صدا در محل کار و کیفیت خواب افراد در معرض یک صنعت لبنی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders in the Lower Limbs among Iranian Workers: A Meta-Analysis Study
شیوع مشکلات اسکلتی – عضلانی ناشی از کار در اندام‌های تحتانی در بین کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

survay of effectiveness of Practical and Lecture Training Methods on Skill of Electric Technicians based on TIER Model
بررسی اثربخشی دو روش آموزشی تمرین کار عملی و سخنرانی بر مهارت کارکنان برق کار بر اساس الگوی TIER
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of workplace safety climate using Nordic questionnaire: a case study in a metal industry
تجزیه و تحلیل جو ایمنی محیط کار با استفاده از پرسشنامه نوردیک: مطالعه موردی در یک صنعت فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and Optimization of Electrospun Polyacrylonitrile Nanofiber for Application in Air Filtration
ساخت و بهینه‌سازی نانوالیاف پلی آکریلونیتریل برای کاربرد در فیلتراسیون هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic evaluation of client transfer between bed and stretcher through common way and using mechanical patient transfer aid device
ارزیابی ارگونومیک انتقال بیمارنما بین تخت و برانکارد به روش رایج و استفاده از وسیله کمکی مکانیکی حمل بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2016-10)


Industry solid waste management assessment of 10 large food industries in Tehrn 2014
ارزیابی مدیریت مواد زائد جامد صنعتی 10 واحد بزرگ صنایع غذایی شهر تهران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Mental Health in Workplace and Emotion Regulation and Its Effect on Occupational Burnout
رابطه سلامت روان در محیط کار با تنظیم هیجانی و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of awareness and practice of operating room personnel to fire prevention and effective factors
تعیین میزان عملکرد و آگاهی نسبت به پیشگیری از حریق و بررسی عوامل موثر بر آنها در پرستاران اتاق عمل های استان خوزستان در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The crisis of risk analysis in complex socio-technical systems a literature review Part A: Dependency between common risk analysis methods and obsolete accident models
بحران آنالیز ریسک در سیستم‌های پیچیده‌ی فنی-اجتماعی؛ مروری بر یافته‌های اخیر بخش اول: وابستگی روش‌های واکاوی ریسک متداول به مدل‌های منسوخ شده‌ی حادثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Mortality Attributed to PM2.5 and CO Exposure in eight industrialized cities of Iran during 2011
برآورد اثرات بهداشتی مواجهه با دو آلاینده PM2.5 و CO در هوای هشت شهر صنعتی ایران توسط مدل AirQ در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mental workload Air Traffic Controllers based on task load factors in Air Traffic Control simulator
ارزیابی بارکاری ذهنی کنترلر های ترافیک هوایی بر اساس فاکتورهای باروظیفه در شبیه ساز کنترل ترافیک هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of blood cells in radiology workers and non-radiation workers staff of a governmental hospital in Tehran
مقایسه وضعیت سلولهای خونی پرتوکاران با غیر پرتو کاران در کارکنان یک بیمارستان دولتی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Transportation Risk Assessment in the pass leading to Amirkabir Terminal at Shiraz City
ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی در مسیر های منتهی به پایانه باربری امیر کبیر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and evaluation of the performance of local exhaust hood on the welding torch
طراحی و ارزیابی عملکرد سامانۀ تهویۀ مکشی موضعی بر روی مشعل جوشکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of BMI index and leg angles during tractors’ clutching on Gastrocnemius muscle using Genetic Algorithm
مدلسازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ‌گیری تراکتور بر عضله گاستروکینیموس با الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2016-9)


The effect of schema- based training on occupational burnout
بررسی تأثیر آموزش مدل طرح‌واره‌ محور بر کاهش فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Causality between Unemployment and Health
بررسی رابطه‌ی علیت بین بیکاری و سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effect of ornomental flowers in reduction of volatile organic compounds from indoor indoor ambients
بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and its relationship with occupational stress among workers at a steel industry
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان یک صنعت فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of psychological ownership on Job satisfaction of airports supply chain staff (Case study: supply chain part pilot training airport)
تاثیر مالکیت روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان زنجیره‌ی تامین فرودگاه‌ها (مورد مطالعه: بخش زنجیره‌ی تامین یکی از فرودگاه‌های آموزش خلبانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manganese-Iron Ratio (MIR) as a potential biomarker for manganese exposure assessment
نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان یک بیومارکر بالقوه در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Venturi scrubber efficiency in collection of Fe2O3 airborne dust at an iron making unit
بررسی کارایی اسکرابر ونچوری در جمع‌آوری گردوغبار هوابرد Fe2O3 در یک واحد آهن‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality of Light and energy-efficiency for lighting systems in secondary schools in the city of Ahvaz
ارزیابی کیفیت نور و بهره‌وری انرژی سیستم های روشنایی در مدارس متوسطه شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability Assessment of safety culture Questionnaire based on International Atomic Energy Agency (IAEA) model in oil and gas Production Company
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه‌ی فرهنگ ایمنی برگرفته از مُدل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک شرکت بهره‌برداری نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elimination of carbon monoxide using non _ thermal plasma technique
حذف مونوکسیدکربن به روش پلاسمای سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2016-5)


Development and validation of a questionnaire for safety behavior assessment
طراحی و اعتبار بخشی پرسش‌نامه جهت ارزیابی رفتار ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Extreme Dependence to Work with Job Stress and Job Burnout in Teachers
رابطه وابستگی افراطی به کار با استرس شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seyed Ghavameddin Attari, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shahna, Mahmoud Heidari
کاربرد نانولوله کربنی چند دیواره سنتز شده با تکنیک سل – ژل برای تعیین تتراکلرید کربن درهوا با روش ریز استخراج فاز جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic study of the relationship between job stress and harmful factors in the cement industry
مطالعه ارتباط بین استرس شغلی با عوامل زیان آور در یک صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irritation risk assessment of occupational exposure to formaldehyde from Melamine dinnerware workshops in Tehran
ارزیابی ریسک اثرات تحریکی در مواجهه شغلی با فرمالدئید در کارگران کارگاه‌های سازنده ظروف ملامین منتخب از شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of musculoskeletal disorders prevalence and its relationship with Occupational stress among Iranian truck drivers
بررسی میزان بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی و بررسی ارتباط آن با استرس شغلی رانندگان کامیون در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NEEDLE STICK AND SHARPS INJURIES AND ITS RISK FACTORS AMONG HEALTH CARE PROVIDERS OF A UNIVERSITY HOSPITAL
بررسی میزان آسیب ناشی از سرسوزن و اجسام تیز و عوامل خطرساز آن در پرسنل درمانی یکی از مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify the most important parameters affecting the safety performance of mega projects in Iran’s construction industry (Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process)
تعیین مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی مگا پروژه‌ها در صنعت ساختمان ایران ( با روش فازی AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of toluene and methyl ethyl ketone from aquatic samples with NTD technique and nano sorbent
استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه‌های آبی به روش به‌دام‌اندازی توسط سوزن و جاذب سنتز شده بر پایه ترکیبات نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of treadmill and step tests in estimation of maximum in estimating the Maximum Aerobic Capacity (VO2max)
همبستگی آزمون‌های تردمیل (Gerkin) و پله (ACSM) در برآورد حداکثر ظرفیت هوازی (VO2-max)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2016-4)


Fire risk assessment in the selected Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in accordance with NFPA101
ارزیابی ریسک حریق در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس استاندارد NFPA 101
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of work-related psycho-social factors on neck disorders among office personal of Shiraz University of Medical Science
بررسی ارتباط فاکتورهای روانی-اجتماعی مرتبط با کار در بروز اختلالات ناحیه گردن در پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the factors preventing skin cancer in farmers Tuyserkan city based on protection motivation theory
بررسی نقش عوامل پیشگیری کننده از سرطان پوست در کشاورزان شهرستان تویسرکان بر اساس تئوری انگیزش محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the result of hexane leakage from storage tanks and planning a emergency response programm in a petrochemical complex
مدلسازی پیامد نشت هگزان از مخازن ذخیره هگزان و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک مجتمع پتروشیمی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of risk assessment methods related to the patient's transfer and its relationship with prevalence of low back pain among Hospital Nursing personnel
مقایسه روش های ارزیابی ریسک مرتبط با جابجایی بیماران و رابطه آن با شیوع کمردرد در کادر پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of effect of job stress on general health and job performance on Air Traffic Controllers (ATC)
بررسی تأثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intelligent Forward Collision Warning System on Driving’s Performance Along In-vehicle Secondary Task: Field Study
بررسی تأثیر سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو طراحی شده بر عملکرد رانندگی در شرایط وجود فعالیت ثانویه: مطالعه میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Cause and Effect Relations among the Organizational Factors Affecting the Performance of Industry Safety Based on Fuzzy DEMATEL Method
سنجش روابط علت و معلولی بین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد ایمنی صنایع با استفاده از روش DEMATEL فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Reliability and Validity a Questionnaire to Assess Crisis Management Based on Seven Principles of Resilience Engineering Approach in Hospitals
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت‌گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of electromagnetic shielding effectiveness for radar frequencies using dispersion factor
بهبود اثربخشی حفاظتی سپرالکترومغناطیسی در برابر امواج راداری باند ایکس با استفاده از عامل پراکندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 6 (2016-2)


Investigation the effects of economics – safety performance indices changes on average of lost work days (case study in the project refinery installation)
بررسی اثرات تغییر شاخص های عملکرد ایمنی – اقتصادی بر متوسط روزهای ازدست رفته کاری (مطالعه موردی در پروژه احداث پالایشگاه)*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between safety attitudes of ccu nurses in the educational and non educational hospitals of Ahvaz
مقایسه بین نگرش ایمنی پرستاران بخشCCU بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of GIS to study Illuminance in Workplace
کاربرد GIS در بررسی شدت روشنایی داخلی در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial factors and Their Relationship to Health-Related Quality of Life in an industrial factory in Yasuj City
عوامل اجتماعی-روانی و ارتباط آنها با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در یک شرکت صنعتی در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and postural risk factors associated with musculoskeletal disorders among medical laboratory personnel in Kashan 2012
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و تعیین ریسک فاکتورهای مربوط به پوسچر در پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان کاشان ، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relationship between occupational accident experience and personal and job factors in tar paper manufacturing companies
بررسی ارتباط فاکتورهای فردی و شغلی با تجربه حادثه شغلی کارگران در شرکتهای تولید کننده ایزوگام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Priority of Occupational Safety and Health indexes Based on the Multi Criteria Decision Making in Construction Industries
اولویت بندی شاخص های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساخت و ساز مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The variety and rate of human error in reception staff of clinical laboratories in Tehran and Tabriz, 2014
نوع و میزان خطای انسانی در کارکنان بخش پذیرش و جواب دهی آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرهای تهران و تبریز طی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explosion risk analysis on Town Border Stations (TBS) of natural gas using Failure Mode & Effect Analysis (FMEA (and Fault Tree Analyses (FTA (methods.
تجزیه و تحلیل ریسک انفجار ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری (TBS) با استفاده از روش شناسایی حالات نقص و تحلیل اثرات آن ((FMEA و تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of assembly line redesign based on engineering techniques on productivity and ergonomics factors
تأثیر طراحی خطوط مونتاژ بر اساس تکنیک‌های مهندسی بر بهره‌وری و فاکتورهای ارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2015-11)


Identification and evaluation of dentists` errors in Infection Control in a specialized clinic in Tehran
شناسایی و ارزیابی خطاهای دندانپزشکان درکنترل عفونت در یک کلینیک تخصصی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of a New Electromagnetic Shielding in Reducing the Microwave Radiation (A Case Study for the X-Band Frequencies)
نقش الگوی سپرالکترو مغناطیسی جدید در کاهش امواج مایکروویو(مطالعه موردی باند بسامدی ایکس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire risk assessment by Engineering Approach and Applied strategies for fire protection
تعیین ریسک حریق با رویکردی مهندسی و ارائه استراتژی های کاربردی جهت حفاظت در برابر حریق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Industrial Waste Management in Shokuhieh Industrial zone of Qom province in 2013
مدیریت پسماند‌های صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Relation between Organizational Justice and its Components with employs Job Stress Level in the Workplace Organization
بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و مؤلفه‌های آن با سطح استرس شغلی کارکنان در محیط‌های کاریِ سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an early warning framework to identify, assess and control the human performance influencing factor
ارائه یک الگوی هشدار سریع برای شناسایی، ارزیابی و کنترل فاکتورهای موثر بر عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Risk Assessment by using William –Fine method with Compilation Fuzzy DEMATEL in Machining Process
ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از مدل ویلیام فاین بهبود یافته با تلفیق DEMATEL در محیط فازی درفرایند ماشین کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting mental health based on the combined role of work locus of control and job stress (case study)
پیش بینی سلامت روانی بر مبنای نقش توام منبع کنترل کار و استرس شغلی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

effects of combined exposure to harmful and non-harmful levels of noise, heat and lighting on cognitive performance
اثرات مواجهه همزمان با سطوح بی زیان و زیانبار صدا، گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weighting and Prioritizing of Air Pollutant Filtration Technologies for Controlling NH3, PM and VOCs by Fuzzy TOPSIS Method
وزن دهی و رتبه بندی فناوری های کنترل آلاینده های گازی NH3, PM و VOCs با استفاده از روش تاپسیس فازی ( مطالعه موردی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2015-9)


Simultaneous removal of Lead and Aniline from industrial wastewater using magnetic composite of Fe3O4/PAC
حذف همزمان سرب و آنیلین از فاضلاب صنایع توسط کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/PAC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of patient safety culture: A Tool for Improving Patient Safety in Healthcare Providers Service Organizations
مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار: یک ابزاری برای بهبود سطح ایمنی بیمار در سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Indicators Affecting the Faulty Behavior Risk with Fuzzy Multiple
بررسی و تحلیل شاخص های موثر بر ریسک رفتار معیوب(خطا) با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در واحد تولید انرژی پالایشگاه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Students' Knowledge on methods of Fire Control
بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به روش‌های کنترل حریق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparing and compiling a job burnout twenty- item questionnaire based on Geldard Burnout Inventory
تهیه و تدوین پرسشنامه بیست سئوالی فرسودگی شغلی براساس پرسشنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Return to work among patients with occupational asthma
بررسی وضعیت بازگشت به کار در بیماران مبتلا به آسم شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimate and analysis of traffic noise costs on the health of residents in Tabriz
برآورد و تحلیل هزینه ناشی از صدای ترافیکی بر سلامت ساکنین شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical activity, life satisfaction and their role in job stress of military staff
فعالیت بدنی، رضایت از زندگی و نقش آن‌ها در استرس شغلی کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sound pressure level of noise emitted by two conventional combines in Iran and assessment of related factors
مقایسه تراز فشار صوت دو نوع کمباین مورد استفاده در ایران و بررسی برخی از عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and comparison of TWL and WBGT thermal stress indices of an onshore drilling rig workers in Ahvaz
تعیین و مقایسه شاخص های حرارتی TWLو WBGT در کارکنان یک دکل خشکی نفت-گاز در اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2015-8)


Investigation of relationship between different dimensions of safety climate with safety performance among aeronautical industries
بررسی روابط بین ابعاد مختلف جو ایمنی با عملکرد ایمنی در صنعت هوانوردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breathing Zone Exposure Assessment of Newsagents to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Tehran City by Gas Chromatography-
ارزیابی مواجهه‌ی تنفسی شاغلین کیوسک‌های روزنامه فروشی شهر تهران با هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای آروماتیک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز اسپکتروفتومتر جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of photoionization detector performance for measuring the airborne toluene
ارزیابی عملکرد آشکارساز یون سازی نوری در سنجش تولوئن هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental evaluation and employee’s exposure of a thermal power plant with extremely low frequency magnetic fields
ارزیابی محیطی چگالی شار مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم در یک نیروگاه حرارتی و بررسی مواجهه کارکنان با آن بر حسب نوع وظیفه شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The challenges of returning to work in female workers surviving from breast cancer
چالش های بازگشت به کار در زنان شاغل بقاء یافته از سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of job stress on Accountants job satisfaction
تأثیر استرس‌های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the most important direct cause of occupational accidents based on the Pareto Chart
بررسی مهم ترین علل بی‌واسطه موثر بر حوادث شغلی بر اساس نمودار پارتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the manual tools of the tetraplegia handicapped C5-C7 by UCD method
طراحی ابزار‌‌‌ دستی معلولان تتراپلژی 7C-5C با استفاده از روش UCD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Maximal Aerobic Capacity and Associated Factors in Firefighters
بررسی حداکثر ظرفیت هوازی (VO2max) و عوامل مرتبط با آن در آتش‌نشانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing management system audit HSE-MS pattern for printing using ANP and DEMATEL model with emphasis on assessment methods of D & S and MISHA and OGP
ارائه الگوی ممیزی سیستم مدیریت HSE-MS ویژه صنعت چاپ با مدل ANP و DEMATEL با تاکید بر متدهای ممیزی (D&S وMISHA وOGP )مورد مطالعه : موسسه روزنامه اطلاعات و شرکت ایرانچاپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2015-6)


Associated Factors with Safety Principles Precaution of Working with Chemotherapeutic Agents among Ahvaz University of Medical Sciences Nursing Staff
بررسی عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی‌درمانی در کارکنان پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effects of traffic noise on cognitive performance drivers
مطالعه تاثیر صدای ترافیک بر عملکرد شناختی رانندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of air pollution from cement industry
ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of Qom construction accidents and provide an algorithm for accidents recordation
بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث ساختمان سازی شهرستان قم و ارائه الگوریتمی جهت ثبت حوادث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Cumulative Compression Load on the L4/L5 Lumbar of Carpet Weavers through Direct Measurement of Trunk Posture and Direct Observation during a Shift Work
تخمین بار فشاری تجمعی وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر در قالیبافان از طریق تکنیک شیب سنجی وضعیت تنه و مشاهده مستقیم در طول یک شیفت کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a model for quantitative risk assessment of low voltage electrocution in electricity distribution industry using FTA in fuzzy environment
ارائه الگویی جهت ارزیابی کمی قابلیت اطمینان برقگرفتگی فشار ضعیف در صنعت توزیع برق با استفاده از FTA در محیط فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a workplace ergonomics assessment pattern using KANO model and QFD integration approach
ارائه الگوی ارزیابی شرایط ارگونومیکی محیط کار با استفاده از مدل کانو و رویکرد ترکیبی آن با مدل QFD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of ultraviolet radiation emissions from commercial compact fluorescent lamps
مطالعه پرتوهای فرابنفش انتشار یافته از لامپ‌های فلورسنت فشرده متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using SHERPA technique to analyze errors of health care staff working in emergency ward of Amiralmomenin hospital, Semnan
استفاده از تکنیک SHERPA جهت واکاوی خطاهای کادر درمانی بخش اورژانس بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین شهرستان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between organizational mobbing with chronic fatigue and workplace cognitive failures
رابطه اوباشگری سازمانی با خستگی مزمن و نارسایی‌های شناختی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2015-5)


Relationship between Epworth Sleepiness Scale and obstructive sleep apnea with road accidents
بررسی ارتباط شاخص خواب آلودگی اپوورث و وقفه تنفسی انسدادی خواب با تصادفات جاده ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive power of physical and psychological symptoms by employees’ attitude toward safety issues in Isfahan Steel Company
بررسی توان پیش بینی کنندگی شکایت های جسمی و روانی توسط نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی در شرکت ذوب آهن اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health, safety and environmental risk assessment in an academic laboratory: A case study
ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه دانشگاهی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of depression, anxiety, and musculoskeletal disorders in Emergency staff of hospitals supervised by Shahid Beheshti University of Medical Sciences
بررسی افسردگی، اضطراب و اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on patient against female nurses and lack of reporting aggressive event in Ilam hospitals at 2012
بررسی میزان خشونت بیماران علیه زنان پرستار و دلایل عدم گزارش دهی موارد خشونت آمیز در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The designing and assessment of a local exhaust ventilation system coupled with hybrid collectors for air pollution control of an alloy steel company
طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و پالایشگرهای تلفیقی جهت کنترل گرد و غبارهای منتشره از کوره ذوب در یک شرکت تولید فولاد آلیاژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why construction workers involve in unsafe behavior? Development and cross-validation of a structural model
چرا کارگران ساخت و ساز مرتکب رفتارهای نا ایمن می شوند؟ توسعه و اعتبار سنجی متقابل یک مدل ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of worker satisfaction from services of worker health homes covered shahid Beheshti and Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ارزیابی رضایتمندی کارگران از خدمات خانه های بهداشت کارگری تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ( ایران ) در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of economic costs of accidents at work in Iran: A case study of occupational accidents in 2012
برآورد هزینه های اقتصادی حوادث ناشی از کار در ایران: مطالعه موردی حوادث شغلی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011
عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 6 (2014-12)


Study of nitrite and nitrate levels in meat products distributed in Kermanshah
بررسی میزان نیتریت و نیترات در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس عرضه شده در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Safety Culture Components in Aviation Industries
بررسی مولفه‌های فرهنگ ایمنی در صنعت هواپیمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability Of Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery scale (OFER-15) among Iranian working population
پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه بازیابی خستگی/خستگی مفرط شغلی (OFER-15) در جمعیت کاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Factors Influencing Safety Performance of workers in Construction Sites Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Case Study: Khuzestan province)
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ایمنی کارگران در کارگاه‌های ساختمانی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal comparison of emissions of volatile organic compounds in the chemical industry based on oil during the years 1391 and 1392
مقایسه فصلی میزان انتشار ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت طی سال های 1391 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the occupational accidents of Tehran's oil Refinery based on HSE using fuzzy logic model
پیش بینی حوادث شغلی پالایشگاه نفت تهران بر مبنای فاکتور های بهداشت، ایمنی و محیط زیست با استفاده از مدل منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of usability of gas chromatography systems: Efficiency, Effectiveness and Satisfaction
ارزیابی کاربردپذیری سیستم های کروماتوگرافی گازی : کارآیی، اثربخشی و رضایت مندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of effect of cellphone conversation on drivers’ situation awareness and brake reaction time in Bus driving simulator
بررسی تاثیر تلفن همراه بر آگاهی موقیتی و زمان واکنش ترمز زدن رانندگان در شبیه ساز رانندگی اتوبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why construction workers involve in unsafe behavior: Part B: Scale validity and reliability
چرا کارگران ساخت و ساز دچار رفتارهای نا ایمن می‌شوند؟ مطالعه روایی و قابلیت اعتماد یک ابزار جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dermal exposure automotive repair workers DREAM method exposure assessment
ارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو: کاربرد روش DREAM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2014-12)


Epidemiology of needle sticks and sharps injuries in healthcare workers in Iran: a systematic review and meta-analysis
اپیدمیولوژی آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام تیز و برنده در کارکنان بهداشتی درمانی ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of Low Birth Weight with job control and job demands
بررسی ارتباط وزن پایین هنگام تولد با نیازمندی های شغلی و کنترل شغلی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General physician job satisfaction in public and private sectors
بررسی رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی و دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noise pollution and its effects on subjective fatigue of staffs in the governmental banks of Hamadan city
بررسی میزان آلودگی صدا و اثرات آن بر احساس خستگی در کارکنان شعبات بانک های دولتی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Main Causes of Falling from Height Hazard in High-Rise Construction Projects
رتبه بندی عوامل اصلی خطر سقوط از ارتفاع در پروژه های بلند مرتبه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of symptom of musculoskeletal disorders and predictors of proper posture among computer users based on stages of change model in computer users in central Headquarter, Tehran University of Medical Sciences
شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی و عوامل پیش بینی کننده رعایت پوسچر صحیح براساس مدل مراحل تغییر در کاربران رایانه سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on hazardous materials accidents during road transport in Iran
بررسی حوادث حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and risks ranking in a combined cycle power plant using degree of Belief approach in fuzzy logic
ارزیابی و رتبه بندی ریسک در یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد درجه باورپذیری درمنطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solid Phase Extraction Using XAD-4 Resin to Evaluate the Trace Cadmium in Hair and Nail Samples of Metal Industry Workers
کاربرد روش استخراج فاز جامد و جاذب XAD-4 جهت تعیین مقدار کادمیوم در نمونه های مو و ناخن کارگران یک صنعت فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Human Error Assessment Using Engineering Approach in Permit to Work System in a Petrochemical Plant
ارزیابی کمی خطای انسانی با استفاده از رویکرد مهندسی در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2014-11)


Validation measuring tool for evaluating the HSE culture in a manufacturing company
اعتبار سنجی ابزار ارزیابی فرهنگ HSE در یک شرکت تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of exposure to nanosilver via the maternal milk on the brain of newborn rats
اثرات مواجهه با نانوسیلور از طریق شیر مادر بر مغز نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of urinary free cortisol level and its correlation to occupational fatigue in carpet weavers
ارزیابی سطح کورتیزول آزاد ادراری و رابطه آن با خستگی شغلی در قالی‎بافان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of job burnout, alexithymia, religion orientation and somatic symptoms in awards and other jobs
مقایسه فرسودگی شغلی ، ‌ناگویی خلقی ،‌جهت گیری مذهبی و علایم جسمی در مراقبین زندان و سایر مشاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of relationship between pain and sick leave in an automobile manufacturing company
بررسی ارتباط بین درد و ناراحتی با مرخصی استعلاجی در صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Workload Assessment of Workers in the Assembly Lines of a Car Manufacturing Company
ارزیابی بارکاری کارگران در خط مونتاژ یک صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of High Risk Occupational Accidents in Construction Industry Using Data-mining Methods
تحلیل حوادث شغلی دارای ‏ریسک بالا در صنعت ساختمان با استفاده از روش‏های داده ‏کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CTA, FJAS, Control Room, Petrochemical Industry
تحلیل شناختی مشاغل با استفاده از CTA و کمی سازی آن به کمک روش FJAS در اتاق های کنترل یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of vehicle ventilation system, fuel type and in-cabin smoking on the concentration of Toluene and Ethylbenzene in Tundar90 Cars
بررسی تاثیر سیستم تهویه خودرو، سوخت و استعمال دخانیات درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروی تندر 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of nano-fibrous mats using electrospinning method and determining their efficiency for nanoaerososls removal
ساخت بسترنانو الیافی به روش الکتروریسی و تعیین کارایی آن در حذف نانوآئروسل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2014-9)


The survey of sleep quality and its relationship to mental health of hospital nurses
بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Risk Management effective on Occupational Health in High-rise Building construction projects with Fuzzy approach
ارزیابی ریسک های ایمنی موثر بر سلامت افراد در پروژه های بلند مرتبه سازی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Job Characteristics Model (JCM) on job satisfaction in the automotive industry
تاثیر مدل ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Contractors' HSE Performance based on Key Indicators in a Petrochemical Industrial Setting: (a Case Study)
بررسی عملکرد HSE پیمانکاران مبتنی برشاخص های کلیدی در صنایع پتروشیمی: (یک مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subjective and objective evaluation of shoulder muscle fatigue on two carpet weaving workstations
بررسی اثر دو ایستگاه کار قالیبافی بر خستگی عضلات ناحیه شانه به دو روش عینی و ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of different hearing loss disorders among cane industry workers
بررسی تغییرات افت شنوایی در یک صنعت نیشکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuous monitoring of back postures using portable inclinometer among nursing assistants
پایش دائمی وضعیت‌های تنه در کمک پرستاران با استفاده از شیب سنج الکترونیکی قابل حمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Assessment of CNG Station by employing Reliability Blocks Diagram (RBD)
ارزیابی قابلیت اطمینان جایگاه سوخت رسانی CNG به روش دیاگرام بلوکی (RBD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of flooring and footrest on muscle fatigue and discomfort in prolonged standing activities
بررسی تاثیرکفپوش و زیر پایی در خستگی عضلانی و میزان ناراحتی در فعالیتهای ایستاده طولانی مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Emergency Exit Indices in Selected Hospitals of Shiraz Medical University
بررسی شاخص‌های کمی و کیفی خروج اضطراری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2014-6)


Investigation of the variation ofurine densityas abiomarker of dehydrationconditionsin workers employed in hotworkplaces
بررسی تغییرات دانسیته ادرار به عنوان بیومارکر وضعیت دهیدراسیون در کارگران شاغل در محیط های گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Assessment in Construction Projects Based on Analytic Hierarchy Process and Grey Fuzzy Methods
ارزیابی ایمنی در پروژه‏ های ساختمانی بر اساس روش های تحلیل سلسله مراتبی و فازی خاکستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vapors Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs) From Pure Liquids
غلظت‌سازی ترکیبات آلی فرار از مایعات خالص در فاز گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational exposure to crystalline silica during demolition of buildings in Tehran.
ارزیابی مواجهه شغلی با سیلیس آزاد در فرآیند تخریب ساختمان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire risk assessment in Tehran metro line 1 (rectifier substation) with fault tree analysis
ارزیابی ریسک حریق در ایستگاه‌های خط 1 مترو شهر تهران)پست ‌یکسوساز( با روش تجزیه و تحلیل درخت خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of needle trap device for determination of organohalogen compounds in the air
کاربرد روش تله سوزنی (Needle Trap) در تعیین مقدار ترکیبات ارگانوهالوژن در هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of occupational Hazards and their etiology among the employees of Teaching Hospital of Qazvin University of Medical Sciences
تحلیل خطرات شغلی و علل بروز آن بین کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of pulmonary functions' curves in Asbestos Cement production plant workers
بررسی منحنی های عملکرد ریوی در شاغلین کارخانه های تولید کننده محصولات سیمانی آزبستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment of Occupational Exposure to Hazardous Chemicals in Laboratories of Qom University of Medical Sciences
ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با موادشیمیایی خطرناک در آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enclosure design fornoise control of air blowerin a typical steel industry
اتاقک سازی به منظور کنترل صدای دستگاه دمنده هوا در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2014-4)


Identify and prioritize the needs of the workplace psychological faculty of Urmia University of Medical Sciences
شناسایی و اولویت بندی نیازهای روان شناختی محیط کار اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Establishment of an Integrated Safety and Preventive Maintenance System for Improving Safety Indexes
طراحی و استقرار سیستم یکپارچه ایمنی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به منظور بهبود شاخص‌های ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic performance evaluation of Health, Safety and Environment (HSE) based on Balanced Scorecard (BSC), the case study of a corporation in energy industry
ارزیابی عملکرد استراتژیک ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) بر اساس مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) ، مطالعه موردی یک بنگاه فعال در حوزه انرژی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relation between noise exposure and occupational stress with unsafe acts and accidents in city bus drivers
بررسی ارتباط بین میزان مواجهه صوتی و استرس شغلی با اعمال ناایمن و حوادث رانندگی در رانندگان اتوبوس‌های شهری همدان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why construction workers involve in unsafe behaviors? Part A: A qualitative research
چرا کارگران ساخت و ساز دچار رفتارهای نا ایمن می شوند؟ بخش اول: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the volatile organic compounds (VOCs( in the exhaust air from low heat sterilizer devices of four hospitals in Tehran
بررسی ترکیبات آلی فرار در هوای خروجی دستگاههای بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی با حرارت پایین در چهار بیمارستان شهر تهران در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian version of Swedish Occupational Fatigue Inventory )P-SOFI) : validity and reliability
نگارش فهرست خستگی شغلی سوئدی به زبان فارسی (P-SOFI) : تعیین روایی و پایایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics and Effects of Tinnitus among Workers Exposed to Occupational Noise
بررسی مشخصات و تاثیرات وزوز گوش در کارگران در معرض صدای محل کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Risks for Manual Material Handling in a Metal Casing Industry in Iran
ارزیابی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی مربوط به حمل دستی بار در یکی از صنایع ریخته گری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of one-year back pain in Iran: a systematic review and meta-analysis
بررسی میزان شیوع کمر درد در طی یکسال در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک ومتا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 6 (2013-5)


The relationship between Job Satisfaction and HSE Performance of Employees in a molding industry
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت قالب سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the prevalence of accidents and safety culture in two detergents and cleaners Companies in 1391
بررسی ارتباط بین شیوع حوادث و فرهنگ ایمنی در دو شرکت شوینده و پاک کننده در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Risk Assessment in Mass Housing Projects Using Combination of Fuzzy FMEA, Fuzzy FTA and AHP-DEA
ارزیابی ریسک‌های ایمنی در پروژه‌های انبوه‏سازی با استفاده از ترکیب روش‌های فازی FMEA، فازی FTA و AHP-DEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the frequency of symptoms of acute shift work maladaption syndrome between two groups of shift workers
مقایسه نشانه های سندرم حاد عدم تطابق با کار شیفتی بین دو گروه نوبتکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Modeling and Consequence Evaluation in Improving Safety Level of Industrial Hazardous Installations: A Case Study: Hydrogen Production Unit
نقش مدلسازی و ارزیابی پیامد در بهبود سطح ایمنی تاسیسات مخاطره‌آمیزصنعتی ( مطالعه موردی: واحد تولید هیدروژن )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of bacterial spores from air using bone char
جذب اسپور های باکتریایی از هوا توسط خاکستر استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proactive Risk Assessment to Identify Emergent Risks using Functional Resonance Analysis Method (FRAM): A Case Study in an Oil Process Unit
ارزیابی پویشگر ریسک به منظور شناسایی ریسک‌های در حال ظهور با استفاده از مدل آنالیز تشدید کارکرد: مطالعه‌ی موردی در یک واحد فرایندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of noise on error rate and performance rate using Two-hand coordination test
بررسی تاثیر سر و صدا بر میزان خطا و سرعت انجام کار با استفاده از آزمون ارگونومیکی هماهنگی بین دو دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of relationship between occupational cognitive failures and safety performance among bus drivers
بررسی ارتباط شکست های شناختی شغلی با عملکرد ایمنی در رانندگان اتوبوس شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Assessment Repetitive Task (ART) Tool in an Assembly Industry
استفاده از روش ارزیابی وظایف کاری تکراری (ART) در یک صنعت مونتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 5 (2013-5)


Study of microbiological quality of flour produced in Kermanshah and Ilam factories (2010-2011)
بررسی کیفیت میکروبی آرد تولیدی کارخانجات کرمانشاه و ایلام در سال89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Shift Work Tolerance by means of Morning-type, Rigidity Sleeping Habits and Big Five Factors of Personality
پیش بینی تحمل نوبت کاری از طریق بامدادگرایی، ثبات الگوهای خواب و پنج عامل بزرگ شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Assessment of Manual Material Handling Using the Two Methods of NIOSH Lifting Equation in a Tile Manufacturing Company MAC and Revised
ارزیابی مقایسه ای حمل دستی بار با استفاده از دو روش MAC و معادله NIOSH در یک شرکت کاشی سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of quantity and quality content of hazardous wastes and its management in Damghan industries in 1389
بررسی کمی وکیفی مدیریت پسماندهای خطرناک صنایع شهرستان دامغان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between cognitive ability and demographic charactristics in Tehran computer software engineers
ارتباط توانایی شناختی با ویژگی های دموگرافیک در مهندسین نرم افزار شاغل در شرکت های کامپیوتری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using multi criteria decision making approach for municipal solid waste landfill siting in Yasouj
مکان یابی مناسب ترین محل دفن زباله های جامد شهر یاسوج با روش تحلیل چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Aerodynamic-Geometric Factors Role on Particles Filtration Efficiency of Cyclone
بررسی نقش فاکتورهای آئرودینامیکی - هندسی سیکلون در حدف ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance comparison survey of multi-walled and single-walled carbon nanotubes for adsorption and desorption of Mercury Vapors in the air
بررسی مقایسه ای کارایی نانو لوله های کربنی چند جداره و تک جداره در جذب و نمونه برداری از بخارات جیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative study of airborne radioactive particles in the safety chamber of Tehran Research Reactor
مطالعه مشخصات کمی و کیفی ذرات هوابرد پرتوزا در در یک راکتور تحقیقاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Implementing Participatory Ergonomics on the Quality of Workers' Life in One of the Steel Making Companies in Iran
بررسی تأثیر اجرای ارگونومی مشارکتی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین در یکی از شرکت های فولاد سازی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2013-11)


Prediction of occupational behavior lead to prevention of infection in street sweepers based on health belief model constructs
پیشگویی انجام رفتارهای شغلی پیشگیری کننده از عفونت در رفتگران بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standard Application of OHSAS for the Purpose of Upgrading Labor Safety Level at Mazandaran Wood & Paper Industries
کاربرد استاندارد OHSAS به منظور ارتقاء سطح امنیت شغلی در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring psychological stressors with regard to the moderating role of perceived social support in Female nurses of the Ghaem hospital emergency department of Mashhad City
بررسی عوامل تنش‌زای روانی با توجه به نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران زن بخش‌ اورژانس بیمارستان قائم(عج) شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improving Working Condition System (health, safety and ergonomics) Survey and analysis with Macroergonomics Approach in a manufacturing company from Iran Power Plant Industry in 2010
بررسی و تحلیل سیستم اصلاح شرایط کاری (بهداشت، ایمنی و ارگونومی) با رویکرد ارگونومی کلان در یک شرکت تولیدی ازصنایع نیروگاهی ایران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk evaluation in the workplace using fuzzy multi-criteria model
ارزیابی ریسک در محیط کار با استفاده از آنالیز ایمنی شغل، روش گروه اسمی و تاپسیس فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness of MAPO and PTAI methods in estimation musculoskeletal disorders risk
ارزیابی و کارآمدی دو روش MAPO و PTAI جهت برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of quality and quantity textile industry wastewater located in 21 area (zone) and comparison their effluent with environmental protection organization standards in 1389
بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی واقع در منطقه ٢۱ تهران بزرگ و مقایسه پساب آن با استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست در سال۱۳٨٩
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychological Capital Intervention model (PCI) on the mental health in the experts working in Iran Khodro Diesel co
بررسی اثربخشی مدل مداخلۀ سرمایه روانشناختی(PCI)  بر سلامت کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Knowledge base for Process Accident Investigation
توسعه یک پایگاه دانش برای تجزیه و تحلیل حوادث فرایندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subjective fatigue and medical errors among nurses in an educational hospital
بررسی ارتباط بین احساس خستگی و وقوع خطای پزشکی در پرستاران یک بیمارستان آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2013-9)


Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk level among workers of a petrochemical company
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان یک شرکت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Error Examination InAncoiler Device Control Room of Ahvaz Pipe Mill by SHERPA and HET methods at Year 1390
بررسی خطاهای انسانی دراتاق کنترل دستگاه انکویلر شرکت لوله سازی اهوازبااستفاده از روشهای SHERPA و HET در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Monitoring and Assessment of Occupational Exposure to n-hexane: A study in Shoe Making Workshops
پایش بیولوژیک و ارزیابی مواجهه شغلی با هگزان نرمال: مطالعه ای در کارگاه های تولید کفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Work - Family Conflict between Clinical and Non Clinical Staffs of Shahid Faghihi Hospital (public hospital) in Shiraz: 2010
مقایسه تعارض کار- خانواده در کارکنان بالینی و غیر‌بالینی ( اداری وپشتیبانی) بیمارستان دولتی شهید فقیهی شیراز: 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Consistency and Confirmatory Factor Analysis of Persian version Circadian Type Inventory in Iranian Day Worker and Shift Worker , 2011-2012.
همسانی درونی و تحلیل عامل تائیدی نسخه فارسی پرسشنامه نوع سیرکادین (CTI)در شاغلین روزکار و نوبتکار ایرانی_ سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Comparison of sleep disorders in shift workers in the automotive industry.
بررسی و مقایسه ی اختلالات خواب در کارگران شیفت کار شاغل در یک صنعت خودرو سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the role of response efficiency on reducing ergonomic risk factors in the manufacturing industry in sabzevar
بررسی نقش کارایی پاسخ درک شده بر کاهش ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در یکی از صنایع تولیدی شهرستان سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and behaviors related to using personal protective equipments: Audience analysis to design a behavior change intervention for employees in constructing underground stations in Esfahan
نگرش و رفتار استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی: تحلیل مخاطب برای طراحی یک مداخله تغییر رفتار برای کارگران ایستگاه های در حال ساخت مترو اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of occupational examinations in early diagnosis of diseases
بررسی نقش معاینات شغلی در تشخیص زودرس بیماریهای شاغلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real-Time and Intelligent Drivers Fatigue Detection System Based on Video Sequences
سیستم بلادرنگ و هوشمند اعلام هشدار خستگی رانندگان بر مبنای تصاویر ویدیویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2013-7)


Determination of variables and anthropometric indicators for classroom chair design (Study group: Tehran University medicine science – 2011)
تعیین متغیرها و شاخص های آنتروپومتریک استاتیک برای طراحی صندلی کلاس های آموزشی ( گروه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Analysis of Automated Excavation Operations by Energy Trace & Barrier Analysis Method
تجزیه و تحلیل ریسک عملیات حفاری مکانیزه با استفاده از روش ردیابی انرژی و آنالیز مانع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of fatigue and its relationship with Insomnia Severity Index in shift workers, fixed and rotating, Tehran rolling mills and steel production company
ارزیابی خستگی و ارتباط آن با شاخص شدت بی‌خوابی در کارگران یک شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Contractors HSE Ranking at the Pre-Contract Stage Based on Contract Level
ارانه الگوی رتبه بندی HSE پیمانکاران پیش از عقد قرارداد بر اساس سطح پیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the fitness of the causal-structural relations among personality traits, stress and job performance considering the mediating effects of individual accountability
برازش روابط علی - ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Occupational Exposure to Static Magnetic Field and its related health effects in Magnetic Resonance Imaging MRI´s Units
بررسی میزان مواجهه شغلی با میدان های مغناطیسی پایا واثرات بهداشتی آن در مراکز تصویر برداری تشدید مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of SPME as a passive air sampler for inhalation exposure assessment: a case study on 2-Chlorophenol
کاربرد SPME به عنوان یک نمونه بردار غیر فعال در ارزیابی تماس های استنشاقی-مطالعه موردی بر روی 2-کلروفنول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of meaning and difficulty level of an audio-verbal task in Short-Term Memory (STM) performance while driving by simulator
بررسی تاثیر محتوا و سطح دشواری تکلیف شنیداری کلامی بر عملکرد حافظه کوتاه مدت در رانندگی با شبیه‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Human Errors in Control Room Operators by Application of HEIST Method (Case Study in Oil Company)
شناسایی خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنیک HEIST در یک شرکت نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collection efficiency of ulpa filter operating on the removal of nano-sized aerosol particles
کارایی جمع‌آوری فیلتر اولپا در ربایش نانو ذرات آئروسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2013-5)


Beliefs of refrigerator craftsmen about Prevention of Health and Environmental Hazards Chlorofluorocarbons: Application of Health Belief Model
اعتقادات تعمیر کاران یخچال در زمینه پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی کلروفلوروکربن ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bio-aerosol absorption in the workplace with using Iranian natural zeolite
جذب بیو آئروسل های محیط کار با استفاده از زئولیت طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Aniline removal from industrial wastewater by Electrochemical process
بررسی کارآیی فرآیند الکتروشیمیایی در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Manual Material Handling by Snook tables in Hamadan casting manufactories
ارزیابی حمل دستی بار در کارگاه های ریخته گری شهر همدان با استفاده از جداول اسنوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catalytic oxidation of carbon monoxide using copper oxide nanoparticles supported on diatomite
اکسیداسیون کاتالیتیکی مونوکسید کربن با استفاده از نانوذرات اکسید مس تثبیت شده بر روی دیاتومیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respiratory health of digging and excavating workers involved in constructing a dam in Fars province following occupational exposure to very high concentrations of dolomite dust
ارزیابی سلامت تنفسی کارگران حفار یکی از سدهای در حال احداث استان فارس بدنبال مواجهه شغلی با غلظت های بسیار زیاد گردوغبار دولومیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Stress with Turnover and Task Performance with Consider the Mediating Role of Job Satisfaction
رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد وظیفه با توجه به نقش واسطه ای رضایت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a model for assessing the environmental and personal noise in a petrochemical plant
ارائه مدل ارزیابی صدای محیطی و فردی در یک مجتمع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic Effects of Formaldehyde Vapors on Testicular tissue and Sperm
اثرات سمی بخارات فرمالدئید بربافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using a driving simulator to assess driver's reaction time to two types of brake lights
استفاده از شبیه ساز رانندگی بمنظور ارزیابی زمان واکنش راننده به دو نوع چراغ ترمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2013-3)


Determination of Effective Risk Factors in Incidence of Occupational Accidents in One of the Large Metal Industries, Arak (2005-2007)
بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک(1386-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational exposure to a mixture of organic solvents and prevalence of hypertension in workers of a car manufacturing company
ارتباط مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و شیوع هایپرتنشن در کارگران یک کارخانه خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interventional ergonomic study to correct and improve working postures and decrease discomfort in assembly workers of an electronic industry
مطالعه مداخله ای ارگونومیک به منظور اصلاح و بهبود پوسچر کار و کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران صنایع الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The moderating role of work skills in relationship between job stress, feeling energy and emotional exhaustion with deviant and organizational citizenship behaviors and creativity
نقش تعدیل‌کننده مهارت‌های کاری در رابطه استرس، احساس انرژی و فرسودگی با رفتاری انحرافی، مدنی - سازمانی و خلاقیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hazard kiln cement factory with Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA)
ارزیابی مخاطرات کوره یک کارخانه سیمان با روش آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آن (FMECA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on heat stress and its risk assessment in a steel factory
برر سی میزان استرس و احتمال خطر گرمایی در یک کارخانه فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an educational intervention based on the theory of planned behavior to improve safety climate
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بهبود جو ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of static anthropometry characteristics for designing and evaluating the comfort of saddle chair
تعیین مشخصه های آنتروپومتریکی استاتیکی جهت طراحی و ارزیابی راحتی صندلی زینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental ranking for industries located at west of Tehran based on the quantitative and qualitative characteristics of industrial wastewater in 2011
رتبه بندی زیست محیطی صنایع مستقر در غرب شهر تهران براساس کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی تولیدی در سال های90- 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hematotoxic effects of occupational exposure to unleaded petrol
ارزیابی اثرات هماتوتوکسیک مواجهه شغلی با بنزین بدون سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2012-4)


Title: A study of the relationship between managers' decision making styles and organizational health in Isfahan University of Medical Sciences
بررسی رابطه‌ی بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و سلامت سازمانی در گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The model of organizational injustice, stress and emotional exhaustion among female nurses
مدل بی عدالتی سازمانی، استرس و فرسودگی هیجانی در پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Symptoms of Respiratory Disease & Lung Functional Impairments Associated with Occupational Inhalation Exposure to Carbon Black Dust
ارزیابی علائم بیماریهای تنفسی و اختلالات فونکسیونل ریه ناشی از مواجهه شغلی تنفسی با گرد و غبار کربن سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction and Analysis of Human Errors in Operators of Control Rooms at 400 kV Posts and the Effectiveness of the Proposed Measures
پیش‌بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست‌های 400 کیلو‌ولت و اثر بخشی راه‌کارهای پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of road traffic noise on the students' errors in movement time anticipation the role of introversion
بررسی اثر صدای ترافیک برخطا در تخمین زمان جایجایی: نقش برون‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between nurses’ work environment indices and their burnout aspects in TUMS teaching hospitals
بررسی ارتباط بین شاخص‌های محیط کاری پرستاران و ابعاد فرسودگی شغلی آنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of anxiety prevalence and its contributing factors in female medical students of Tehran University of Medical Sciences in 2010-2011
بررسی شیوع اضطراب و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دختر رشته پزشکی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the reliability of WBGT and P4SR by comparison to core body temperature
اعتبار‌سنجی شاخص‌های استرس حرارتی WBGTو P4SR به کمک دمای عمقی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk assessment of chemical pollutants in a petrochemical complex
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آلاینده‌های شیمیایی با تأکید بر ریسک ابتلاء به سرطان خون در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposureassessmentof greenhouseworkerswithanti-cholinesterase pesticides by biological monitoring
ارزیابی میزان تماس کارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتی کولین‌استراز از طریق پایش بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2012-11)


Comfort evaluation of three types of screwdrivers in the Iranian market
ارزیابی راحتی سه نوع پیچ گوشتی موجود در بازار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Noise Pollution in Urban and the Suburbs Railway
بررسی آلودگی صوتی در راه آهن شهری و حومه تهران درسال1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors for workplace violence in emergency medical technician students
بررسی عوامل مستعد کننده خشونت شغلی نسبت به دانشجویان فوریت های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomics evaluation of new home stripper using electromyography
ارزیابی ارگونومیک طرح جدید پوست کن دستی بر اساس روش الکترومیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of health education based on BASNEF pattern on use of personal protective respiratory equipment in Ahvaz carbon block factory workers, 2009
بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران کارخانه کربن بلاک اهواز در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical evaluation of work ability index and its determining factors among workers of a car manufacturing industry
مطالعه تحلیلی شاخص توانایی‌کار و عوامل تعیین کننده آن در میان پرسنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macro Ergonomics Interventions and their Impact on Productivity and Reduction of Musculoskeletal disorders: Including a Case Study
مداخلات ارگونومی کلان و تاثیر آن بر بهره وری و کاهش ضایعات اسکلتی- عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Risk Assessment of Related Factors of Hand Activities in Automotive Industry
بررسی وارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دستها در یک صنعت خودرو سازی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Concentration and types of Asbestos Fibers using PCM and SEM in a Cement- Asbestos Industry
مطالعه غلظت و نوع الیاف آزبست با روش میکروسکوپی فاز کنتراست و الکترونی روبشی به منظور تعیین مواجهه شغلی در یک صنعت سیمان- آزبست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Job Stress and Productivity among Kurdistan Gas Firm’s Staff
بررسی میزان استرس شغلی و بهره‌وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2012-5)


An investigation of shift work disorders in security personnel of 3 hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, 2009
بررسی اختلالات ناشی از نوبت کاری در پرسنل انتظامات سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic intervention effect in reducing musculoskeletal disorders in staff of Shiraz Medical School
بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک در کاهش اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در کارکنان دانشکده پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunization status of general hospitals' staff against Influenza, Shiraz , Southern of Iran
بررسی وضعیت ایمن سازی پرسنل بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بر علیه آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Workload and Job Satisfaction relationship in a Productive Company
بررسی ارتباط بارکاری و رضایت شغلی در شرکت تولید قطعات سنگین فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Occupational Cognitive Failure Questionnaire (OCFQ): Evaluation validity and reliability
طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of psychological health and migraine headaches among personnel according to effort-reward imbalance model
بررسی وضعیت سلامت روان و سردردهای میگرنی در میان کارکنان با توجه به مدل عدم توازن تلاش- پاداش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a software method for use of Risk assessment in Building Fire Safety Measure Optimization
ارائه یک روش نرم افزاری جهت استفاده از ارزیابی ریسک در بهینه سازی اقدامات حفاظت حریق ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between perceived social support and self-esteem in the Carpet Knitter of Naeen’s Villages
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس در گروهی از بافندگان فرش روستاهای توابع شهرستان نایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2012-1)


Musculoskeletal Injuries and Their Associated Risk Factors
آسیبهای اسکلتی- عضلانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در محیط کار دفتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of water droplets electrical charging effect on spray tower scrubber efficiency for feldspar particles removal
بررسی اثرشارژ الکتریکی قطرات آب بر راندمان اسکرابر مه پاش در حذف ذرات فلدسپار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting driving error, lapses and violations from personality characteristics and Vienna Risk Taking test-Traffic
پیش بینی خطاها،لغزش ها وانحرافات رانندگی با استفاده از ویژگی های شخصیتی و عملکرد در آزمون خطرپذیری رانندگی وین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of body work condition by RULA method in a motor vehicle industry in order to design an effective exoskeleton system
ارزشیابی وضعیت انجام کار به روش RULA در یکی از صنایع خودرو- نیروی محرکه با هدف طراحی موثر سیستم کمک حرکتی اگزواسکلتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Illumination Intensity and Ultraviolet Radiation at Kerman Medical University Libraries
ارزیابی شدت روشنایی وتابش فرابنفش درکتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of work-related Accidents in Kerman Coal Mines during 1991-2006
اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در کارگران معادن ذغال سنگ استان کرمان در طول سالهای 1370 الی 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Service Life of Respirator Cartridges Using a Simple and Practical Method: Case Study in a Car Manufacturing Industry
تعیین طول عمر کارتریج های ماسکهای تنفسی با استفاده از یک روش ساده و کاربردی: مطالعه موردی در یک صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological and environmental monitoring of lead and exposure in the automobile industry
پایش بیولوژیکی و محیطی سرب و اثرات تماس با آن در صنعت خودرو سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2011-12)


Evaluation of chlorine dispersion from storage unit in a petrochemical complex to providing an emergency response program
بررسی انتشار گاز کلر از مخازن ذخیره به منظور تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subclinical Symptoms of Intoxication Associated with Exposure to Low Levels of Mercury by Dentists
شیوع علائم تحت کلینیکی مسمومیت با جیوه در دندانپزشکان، ناشی از مواجهه شغلی با آمالگام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Aerobic Capacity and Determination of Its Associated Factors among Male Workers of Industrial Sector of Shiraz City, 2010
برآورد ظرفیت هوازی و تعیین همبسته های آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز- سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review the Proportion of university seats with body dimensions of students at the School of Public Health of Qazvin University of Medical Sciences in 1388
بررسی تناسب صندلی های موجود در دانشگاه با ابعاد بدن دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم ﭘزشکی قزوین در سال1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of noise exposure and permanent hearing loss among Shadris spinning factory workers of Yazd using Task Base Method (TBM)
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد با روش( Task Base Method( TBM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress and the rate of reported incidents among workers’ Isfahan Steel Company: the role of mediator work pressure
استرس شغلی و نرخ حوادث گزارش شده در میان کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان: نقش تعدیل کننده فشار کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control of Human Error and comparison Level risk after correction action With the SHERPA Method in a control Room of petrochemical industry
کنترل خطاهای انسانی و مقایسه کاهش سطح ریسک بعد از اصلاحات توسط تکنیک SHERPA در اتاق کنترل صنایع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation and quantitative analysis for articles of scientific- research journal of “SALAMAT KAR- E- IRAN”, Tehran University of Medical Sciences
تحلیل استنادی و کمی مقالات فصلنامۀ علمی - پژوهشی سلامت کار ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2011-7)


Job stress and its related factors in accountant employees of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Moderating Role of Self- Efficacy in Relationship between Occupational Stress with Psychological Health and Job Satisfaction of Saderat Bank's Staffs of Tabriz
نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Low Frequency Noise on Mental Performance during Math Calculations
بررسی اثر صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی در حین انجام محاسبات ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Social Support among Hospital Personnel and its Influential factors: A case study
بررسی میزان حمایت اجتماعی ادارک شده در میان کارکنان بیمارستان و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Workaholic and Dimensions of General Health in the Employees of an Organization in Isfahan
بررسی رابطه اعتیاد به کار با ابعاد سلامت عمومی در کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the educational effectiveness on the women health volunteers’ empowerment and its influential factors of the West of Tehran Health Center- 1388
بررسی تاثیر آموزش بر توانمند سازی رابطین بهداشت مر ا کز بهداشت غرب تهران و عوامل موثر بر آن در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative investigation of industrial solid waste in industrial plants located between Tehran and Karaj
بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی تولیدی صنایع حد فاصل تهران تا کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the aerosol emission of the fire-proof product factory stacks and the efficiency of bag filters
تعیین میزان انتشار ذرات معلق از صنایع فرآورده های نسوز و ارزیابی فیلترهای کیسه ای در کنترل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
ارگونومی در طراحی و تولید خودرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2011-4)


Assessment of sick building syndrome among office workers in Shahid Sadoughi University of medical sciences in 2008
بررسی علائم و نشانه‌های سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of occupational high risk behaviors leading to infection in sweepers working in one of the districtsof Tehran municipality in 2009
بررسی رفتارهای پرخطر شغلی منجر به عفونت در رفتگران یکی از مناطق شهرداری تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between safety climate factors and workers behavior working in potentially dangerous situations in height among construction workers
بررسی ارتباط میان فاکتورهای جو ایمنی و درک ریسک مؤقعیت‌های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران ساختمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic response of occupational exposure to ethylene oxide, with particular reference to its respiratory effects
عوارض سمی مواجهه شغلی با اتیلن اکساید با تاکید بر اثرات تنفسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between organizational culture and job satisfaction and job burnout among the employees in Tabriz University
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of knowledge and attitude of farmers of Southern Khorasan province regarding agriculture related OHS issues in 2008
بررسی میزان آگاهی و نگرش کشاورزان استان خراسان جنوبی از مسائل بهداشت حرفه ای کشاورزی (سال 1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Change Schedule of Organic Vapor Respirator cartridges in a Petrochemical Industry
بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسکهای تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of a Method for Identification of the Best Safe Contractors by Fuzzy Input Efficiency Profiling and AHP
ارائه متدی برای تعیین شرکتهای پیمانکاری ایمن با استفاده از روشهای یکسان سازی پروفایل کارایی فازی هر ورودی و تحلیل سلسله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review of Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS)(Editorial)
مروری بر سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS) ( سرمقاله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2011-1)


Validity and Reliability Farsi Version Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ)
روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل(CMDQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Shift Work-related Health Problems in 12-hour Shift Schedules of Petrochemical Industries
مقایسه مشکلات بهداشتی مرتبط با برنامه های نوبت کاری 12 ساعته رایج در صنایع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students
بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor
بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Employees' Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010
بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی – تهران 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment of Harmful Chemicals: Case Study in a Petrochemical Industry
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آور شیمیایی : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of job rotation on nurses burnout in Ayatollah Kashani hospital, Tehran: A case study
تاثیر چرخش شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان کاشانی تهران: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New methods of ergonomics assessment in production and industry ( Editorial)
روشهای نوین ارزیابی های ارگونومیک در صنعت و تولید (سرمقاله )
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2010-10)


Investigating the effect of gas flow rate, inlet ozone concentration and relative humidity on the efficacy of catalytic ozonation process in the removal of xylene from waste airstream
بررسی اثر زمان ماند، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارایی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری در حذف زایلن از جریان هوای آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of hazard distance of chemical release in a petrochemical industry by chemical exposure index (CEI)
تعیین حریم خطر رهایش مواد شیمیایی با استفاده از شاخص مواجهه شیمیایی(CEI) در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of ischemic heart diseases and related risk factors in professional drivers
بررسی وضعیت بیماری‌های ایسکمیک قلبی و ریسک فاکتورهای مرتبط در رانندگان حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child safety in parks' playgrounds (a case study in Tehran’s sub-district parks)
ایمنی کودکان در زمین های بازی پارک های شهری (مورد خاص: پارک های محلی – ناحیه ایی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of magnetic field on mental health staff employed in gas power plant, Shiraz, 2008
بررسی اثر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس‌های فوق‌العاده پایین بروضعیت سلامت روانی کارکنان شاغل درنیروگاه گازی شیراز، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASurvey of causes of occupational accidents at working place under protection of Yazd Social Security Organization in 2005
بررسی علل حوادث ناشی از کار در کارگاههای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان یزد در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and determine validity and reliability of safety locus of control scale in Isfahan Steel Company workers
طراحی، روایی و پایایی مقیاس منطقه مهار ایمنی در کارگران ذوب اهن اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reinforcing model of feeling of energy, empowerment and employees' creativity through ethical leadership
مدل تقویت احساس انرژی، توانمندی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heart rate variation: The Routine index for evaluation of workload in ergonomics ( Editorial )
( سر مقاله ) تغییر پذیری ضربان قلب یا HRV : یکی از شاخص های رایج در ارزیابی بار کاری در ارگونومی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2010-7)


Respiratory symptoms and functional impairments induced by occupational exposure to formaldehyde
بررسی شیوع علائم بیماریهای تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در مواجهه شغلی با فرمالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job and environment factors in relation with pleural malignant mesothelioma and determination of occurrence chance of mesothelioma in exposure to asbestos
مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spirometry results and respiratory complaints to flour dust in flour mill workers
بررسی یافته های اسپیرومتری و شکایتهای تنفسی در کارگران مواجهه یافته با آرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence and causes of needle stick injuries among the primary health care workers of Bahar city, Hamadan Province
بررسی میزان شیوع و علل صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of relationship between loyalty and justice with employee's attitudinal health
تجزیه و تحلیل رابطه وفاداری و عدالت با سلامتی نگرشی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep-quality investigation of bus drivers working in the Gorgan's passenger terminal and its relation with the public health in 2008-2009
بررسی کیفیت خواب رانندگان اتوبوس شاغل در پایانه مسافربری شهر گرگان و ارتباط آن با سلامت عمومی در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indoor air quality in restaurant kitchens in the south Tehran (2006)
کیفیت هوای آشپزخانه رستورانهای بخشی ازجنوب شهر تهران بزرگ در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal disorders among video display terminal (VDT) workers comparing with other office workers
بررسی اختلالات اسکلتی – عضلانی در کاربران رایانه در مقایسه با سایر کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuing the use of Asbestos in Iran and potential adverse outcomes ( Editorial )
ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو ( سرمقاله )
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2010-4)


Carbon monoxide in exhaled air of students in Tehran
منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of musculoskeletal disorders in a manufacturing company using QEC and LUBAmethods and comparison of results
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش های LUBA و QEC و مقایسه نتایج آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shift work-related health problems in
بررسی مشکلات بهداشتی مرتبط با نوبتکاری در نظام 12 ساعته در صنایع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of stress and knowledge workers productivity in Mess-Sarcheshmeh Company
بررسی ارتباط استرس و بهره وری دانشکاران در مجتمع مس سرچشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health effects associated with occupational exposure to low levels of mercury vapors by employees of a chloralkali plant
اثرات بهداشتی مواجهه شغلی مزمن با غلظت های کم بخارات جیوه توسط کارگران یک واحد کلرآلکالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of reliability and validity of a new safety culture questionnaire
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between demographic and occupational factors with the intensity of nurse legs varicose veins in Amol hospitals
بررسی ارتباط عوامل شغلی و دموگرافیک با شدت وریدهای واریسی پای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of cardiovascular diseases among workers in Isfahan
عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در یک جمعیت کارگری در شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research in Occupational health( Editorial )
تحقیق در سلامت شغلی ( سخن سردبیر )
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2010-1)


Prevalence of depression and its related factors among truck drivers in Yazd Province -2008
بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون استان یزد-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Tehran air quality with emphasis on air quality index (AQI) 2008-2009
بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تهران در سال 1387 با تکیه بر شاخص کیفیت هوا (AQI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the efficiency of alum and commercial poly aluminum chloride for fluoride removal from water
مقایسه کارایی منعقد کننده های پلی آلومینیوم کلراید و آلوم در حذف فلوراید از آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of Iran University of medical sciences' hospital wastewater treatment plants
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of employee's on-the-work commitment with their work centrality and mental health after retirement with moderator variable organization influence consideration
رابطه تعهد و مرکزیت کار با توجه به متغییرهای تعدیل کننده سلامت روان شناختی و سازگاری با بازنشستگی و تاثیر آماده سازی کارکنان برای بازنشستگی در بهبود تعهد و سلامت روان شناختی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of "daylight autonomy" and "useful daylight illuminances" for industrial parks of Tehran
برآورد روشنایی کافی روز و روشنایی مفید روز در شهرکهای صنعتی استان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of job safety analysis on risk perception of workers at high risk jobs in a refinery
بررسی تأثیر آنالیز ایمنی شغلی بر درک کارگران از ریسکهای شغلی در مشاغل پرمخاطره یک پالایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk assessment in a foundry unit by energy trace and barrier analysis method (ETBA)
ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع در یک صنعت ریخته‌گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental impact assessment of development( Editorial )
ارزیابی اثرات توسعه بر سلامت محیط ( سرمقاله )
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2009-10)


Health, safety and environment risk assessment in gas pipelines by indexing method:case of Kermanshah Sanandaj oil pipeline
ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و زیست محیطی با روش شاخص گذاری مطالعه موردی: خط لوله نفت کرمانشاه – سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors to workers' use of hearing protection device in knitting & ppinning factories of Yazd city based on Protection Motivation Theory
عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات ریسندگی بافندگی شهر یزد بر اساس تئوری انگیزش محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of risk factors causing work - related musculoskeletal disorders (WMSDS) in kerman bakery workers by OCRAIndex method
ارزیابی ریسک فاکتورهای شغلی ایجاد کننده اختلالات اسکلتی-عضلانی (WMSDs) در حرفه نانوائی با استفاده از تکنیک فعالیت های تکراری شغلی(OCRA Index
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational commitment and job quitting among staff in Administrative chancellery of Isfahan University of Medical Sciences
تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asurvey on depression and its related factors in Nurses who work in Namazi Hospital of Shiraz University of Medical Sciences-2008
بررسی افسردگی پرستاران بیمارستان نمازی شیراز و عوامل مرتبط با آن – 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of carpal tunnel syndrome among paitents refering to Shiraz Chamran and Nemazi hospitals from 2002 to 2006
بررسی اپیدمیولوژیک سندرم تونل کارپ درمراجعه کنندگان به بیمارستان های شهید چمران و نمازی شیراز طی سالهای 1385-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on severity of magnetic and electric fields around video display terminals and its association with health effects on operators
بررسی شدت میدان های مغناطیسی و الکتریکی اطراف رایانه های مورد استفاده و تاثیر آن بر سلامت کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Astudy of the happiness level among the staff of the faculties in Isfahan University of Medical Sciences in 2009
بررسی سطح شادی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of 5-S program for improvement of workplace quality( Editorial )
پیاده سازی برنامه S-5 در جهت بهبود کیفیت محیط های کار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2009-7)


Presentation and verification of a simple mathematical model foridentification of the areas behind noise barrierwith the highest performance
ارائه یک مدل ریاضی ساده و اعتبار سنجی آن جهت تعیین بهترین حوزه عملکرد موانع صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of BioaerosolsTypes and Concentration inAmbientAirof Shiraz University of Medical Sciences Educational Hospitals, 2008
بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل ها در هوای بیمارستان های منتخب آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Airborne concentrations of Polybrominated diethyl etherin residential homes
بررسی غلظت بی فنیل اتر های پلی برمه در هوای منازل مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Match between school furniture dimensions and children's anthropometry in Isfahan schools
بررسی تناسب ابعادآنتروپومتریک دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان با ابعاد میزو نیمکت های موجود در سال87-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human erroranalysis among petrochemical plant control room operators with human errorassessment and reduction technique
واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنیک HEART در یک مجتمع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing occupational lung disease among turquoise miners
بررسی بیماریهای ریوی شغلی در کارگران معدن فیروزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of lead effects on the mental health of tin laborers in a carmaking company of Tehran city 2007
بررسی تاثیر سرب بر سلامت روان کارگران شاغل در کارگاه قلعکاری یک شرکت خودروسازی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of respiratory toxicity of fiberglass dust
ارزیابی عملکرد ریوی کارگران یک کار خانه تولید پشم شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical safety( Editorial )
ایمنی شیمیایی ( سرمقاله)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2009-4)


Asurvey to the infection control in beauty salons in Shiraz
بررسی وضعیت کنترل عفونت در آرایشگاهها وسالنهای زیبائی زنانه شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the level of serum Cortisol and Aldestrone of nursing personal in various work shifts in Mashhad medical sciences hospitals
ارزیابی سطح سرمی کورتیزول و آلدسترون در نوبت های مختلف کاری درپرسنل پرستاری بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contribution of diffuser surfaces to efficiency of tilted T shape parallel highway noise barriers
کاربرد سطوح پخش کننده در افزایش راندمان آکوستیکی مانع های موازی شیب دار T شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of a participatory intervention to remove the soda bread, From traditional bread processing in a city at 1387
اثر بخشی مشارکتی برای حذف جوش شیرین از فرآوری نانهای سنتی در یک شهر در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Performance Assessment and analysis of national building codes with fire safety in all wards of a hospital
بررسی و ارزیابی عملکرد مقررات ملی ساختمان با رویکرد ایمنی حریق در بخش‌های بستری یک بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational stressors in nursing
علل ایجاد کننده استرس شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of effective factors on risk perception and proper use of respirators in a petrochemical industry
بررسی عوامل موثر بر درک ریسک و استفاده صحیح کارکنان از ماسکهای تنفسی در یک صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of relation between Musculoskeletal Disorders and Anthropometric Indices in the bus drivers in Isfahan
بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با شاخصهای آنتروپومتریک در بین رانندگان شرکت اتوبوسرانی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EQUITY IN HEALTH( Editorial )
عدالت در سلامت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2008-10)


Developing a new adjustable ergonomic armrests for computer keyboard operators
طراحی و ساخت تکیه گاه بازوی ارگونومیک قابل تنظیم برای کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the relationships between the burnout and psychological wellbeing, among teachers while controlling for resiliency and gender
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در میان معلمین ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of occupational burnout and related factors in industry managers
ارزیابی فرسودگی شغلی مدیران و عوامل موثر بر آن در صنایع شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of unsafe behaviors before and after intervention training
آنالیزرفتارهای غیرایمن قبل وبعد ازمداخله آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between unsafe acts and occupational accidents in a vehicle manufacturing
‌ارزیابی رابطه رفتارهای ناایمن با حوادث شغلی در یک شرکت خودرو سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

OccupationalHearing NImpairmentoise-induced Hearing Loss and Hypertension Associated with Long Term Occupational Exposure to Noise
اختلالات کاهش شنوائی شغلی و ازدیاد فشارخون شریانی ناشی از مواجهه طولانی مدت با صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job related factors concerning neck and back disorders in hair dressers
بررسی علل شغلی مرتبط با اختلالات گردن و کمر در پیرایشگران زن و مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Implement of HCS Program at Hazardous Chemicals Knowledge and Safety performance in Tehran refinery, s laboratory unit
بررسی تاثیر اجرای برنامه تبادل اطلاعات خطر (HCS) بر آگاهی و عملکرد مدیریت ایمنی مواد شیمیایی خطرناک در پالایشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hazardous solid waste of industries in Dashtestan county in the point of view of environment
بررسی وضعیت پسماند جامد خطرناک صنایع شهرستان دشتستان از نقطه نظر زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of a chemical pollutant on workers’ health in a vehicle manufacturing factory
بررسی تاثیر مواجهه با آلایندهای شیمیایی موجود درچسب لاکتیت درواحد قفل و سوئیچ سازی کارخانه خودروسازی بر وضعیت سلامتی کارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to workplace health improvement( Editorial )
مقدمه ای بر ارتقای سلامت در محل کار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2008-4)


The comparison of safety level in kilns in two gypsum production factories by Failure modes and effects Analysis (FMEA)
مقایسه ایمنی کوره های موجود در دو کارخانه تولید گچ به وسیله روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ergonomic risk factors by OCRA method in assembly industry
ارزیابی ریسکهای ارگونومیکی ناشی از کار از طریق بررسی شاخص فعالیتهای تکراری شغلی (OCRA)در صنعت مونتاژ
| [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATION OF DISTAL UPPER EXTREMITY (DUE) MUSCULOSKELETAL DISORDERS BY STRAIN INDEX (SI) IN AN IRONWORK INDUSTRY
ارزیابی اختلالات اسکلتی–عضلانی بخشهای انتهایی اندامهای فوقانی ( DUE) به روش شاخص تنش (SI) دریک صنعت آهنکاری
| [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders study in damming construction workers by Fox equation and measurement heart rate at work
بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با نتایج حاصل از معادله فاکس و ضربان قلب حین کار، در کارگران یک کارگاه سد سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of formaldehyde degradation by using isolated microorganisms from waste water of chemical industries
بررسی تجزیه فرم‌آلدهید با کمک میکروارگانیسم های جدا شده از فاضلاب صنایع شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Risk Quantitative Determination of Fire and Explosion in a Process Unit By Dow’s Fire and Explosion Index
تعیین ریسک کمی حریق وانفجار در یک واحد فرایندی به روش شاخص حریق وانفجار DOW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process Equipment Failure Mode Analysis in a Chemical Industry
تجزیه و تحلیل حالات نقص تجهیزات فرایندی در یک صنعت شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of safety education based on Health Belief Model (HBM) on the workers practice of Borujen industrial town in using the personal protection respiratory equipments
بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی تنفسی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد ایمنی کارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relationship between Macro Ergonomic conditions and employees work satisfaction Touse-eh and Omran factory
بررسی رابطه بین وضعیت ماکروارگونومی و سطح رضایت شغلی در یک کارخانه توسعه و عمران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a portable static anthropometry device
طراحی دستگاه آنتروپومتری استاتیک پرتابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic management based safety : why and how( Editorial )
ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک:‌ چرا و چگونه؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2007-9)


Determination of DMF index among workers of industrial city of Ilam-Iran and it's relation with Fluoride content of potable water
تعیین شاخص DMF در کارگران کارخانجات شهر صنعتی ایلام و ارتباط آن با میزان فلو ئور آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatigue situation in tile industries workers
بررسی وضعیت خستگی در کارگران کارخانجات کاشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noise pollution in oil extracting region of Lavan and the effect of noise enclosure on noise abatement
بررسی آلودگی صوتی در منطقه نفتی لاوان و تعیین اثر محصور سازی منابع مولد صدا بر کاهش تراز فشار صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of a Quantitative Job Severity Score Value for Health Hazards in Industry
ارزش گذاری کمی مخاطرات ایمنی- بهداشتی محیط های صنعتی با نگرش تعیین درجه سختی کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic risk assessment by REBA method
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال به روش REBA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety analysis of a corn processing industry by energy trace and barrier analysis method: a case study
ارزیابی ایمنی واحد تولید گلوکز به روش ردیابی انرژی و آنالیز حفاظ ها در یک شرکت گلوکزسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative measurement of styrene in Tabriz Petrochemical Complex
اندازه گیری کمی و کیفی استیرن در مجتمع پتروشیمی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment &evaluation of posture by RULAin an electronics and electricity manufactory in 2002
بررسی و ارزشیابی وضعیت انجام کار به روش رولا (RULA ) در یک کارخانه تولیدی لوازم الکتریکی و الکترونیکی در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Astudy on relationship between production link worker's safety attitude and their safe act in of arak metal industry
بررسی ارتباط میان جو ایمنی و رفتارهای ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع فلزی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2007-4)


Shift work-related problems among operation room technicians of Shiraz University of Medical Sciences hospitals,2006-2007
بررسی مشکلات مرتبط با نوبت کاری در تکنسین های اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between emission of sulfur oxides and sulfuric acid mists and workers personal exposure in a petrochemical complex
بررسی ارتباط میان انتشار دی اکسید گوگرد و میست اسید سولفوریک با میزان مواجهه فردی کارکنان یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and recurrence of disabling low back pain and neck-shoulderpain
بروز و عود (بازگشت) کمر درد و درد گردن -شانه ناتوان کننده در جامعه صنعتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity assessment of chemical contaminants transition from in vitromethods to novel in vitro methods
مروری بر روشهای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، گذار از روشهای اینویوو به روشهای نوین اینویترو
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational health hazards among health care workers of Shahid Sadoughi Hospital
بررسی خطرات شغلی تاثیر گذار بر سلامتی کارکنان یک بیمارستان آموزشی- درمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hexavalent Chromium Emission in Various Stainless Steel Welding Processes
ارزیابی انتشار کروم شش ظرفیتی عملیات جوشکاری استیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders Study in a Construction Industry Workers
مطالعه اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران صنعت ساختمان سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Permit to Work System Conformity Analysis based on the System Standard Criteria in an Oil and Gas Extraction Company
تجزیه و تحلیل میزان انطباق سیستم صدور مجوز کاری با معیارهای استاندارد در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human costs of fatal occupational accidents in insured people in Tehran
هزینه های انسانی حوادث شغلی منجر به مرگ در بیمه شدگان تامین اجتماعی استان تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of nanotechnology and nanotoxicology (Editorial)
مروری بر فناوری نانو و سم شناسی نانوذرات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2006-10)


Use of ETBAmethod (Energy Trace and Barrier Analysis) forhazard identification in a paint shop of an automobile production factory
کاربرد روش ETBA به منظور شناسایی و کنترل خطرات در سالن رنگ یک کارخانه تولید خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of ergonomic condition of workstations in hospitals’laboratories of Isfahan Medical University
ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارکنان ایستگاههای کاری آزمایشگاههای بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EpidemiologicalAssessment of silicosis in stone cutting workers
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سلیکوز در کارگران شاغل در کارگاههای سیلیس کوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serial peak flowmetry changes in workers of colour production part of paint factory
بررسی تغییرات سریال پیک فلومتری در شاغلین سالن تولید رنگ کارخانه رنگ سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serial peak flowmetry changes in workers of colour production part of paint factory
بررسی تغییرات سریال پیک فلومتری در شاغلین سالن تولید رنگ کارخانه رنگ سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Heat Stress Index of HSI and WBGT in BakeryWorkplaces in Hamadan
مقایسه شاخص های استرس گرمایی HIS و WBGT در نانوایی های ماشینی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation & Identification of Hazards for Employees in Oil Exploration Seismic Operations with Job Safety Analysis Method
بررسی و شناسایی خطرات شغلی برای کارکنان عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت به روش JSA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure to Methyl Methacrylate and its Subjective SymptomsAmong Dental Technicians,Tehran-Iran
مواجهه با متیل متا کریلات و علائم آن در تکنسین های پروتز دندان، تهران-ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Correlation between Two Evaluation Method of Work Related Musculoskeletal Disorders Risk Factors REBA& RULA
بررسی همبستگی نتایج دو روش ارزیابی REBA و RULA در خصوص ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Muscular Activity by Mechanomyogram(MMG)
معرفی روش استفاده از سیگنال مکانومیوگرام در ارزیابی عملکرد عضلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders among Bank Computer Operators
اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of HSE management System in Improving health, safety and environment performance in an Oil Organization
نقش سیستم مدیریت HSE در بهبود عملکرد بهداشت،ایمنی و محیط زیست سازمانها و توسعه پایدار ( مطالعه موردی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست ( HSE ) : رویکردی خلاق در توسعه پایدار ( سر مقاله )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2006-4)


Assessment of the relationship between pesticide and theireffects on farmerhealth in various state
بررسی رابطه ی میان مصرف سموم آفت کش و اثرات آن بر سلامت کشاورزان در استانهای مختلف کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of prevalence rate of silicosis in silica powderproduction workers in Azandarian-Malayer in 2001-2002
بررسی میزان شیوع بیماری سیلیکوز در شاغلین کارخانجات سنگ کوبی و تولید پودر سیلیس ملایر – ازندریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Usage of Failure Mode & EffectAnalysis Method (FMEA) forsafety assessment in a drug manufacture
بررسی ایمنی یک شرکت داروسازی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation and comparison of Interfering noises in speech in a factory
بررسی شاخص های تداخل صدا با مکالمه و مقایسه آنها در یک دانشکده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of AirPollution Control fromViewpoints of Cost- Benefit Analysis in a Tile Industry
ارزیابی الودگی هوا از دیدگاه تحلیل سود – هزینه در یک واحد تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study Of Blood Lead Levels, Hemoglobin & Plasma AscorbicAcid In ACarCompanyWelders
بررسی سطح سرب خون |، هموگلوبین و اسکوربیک اسید پلاسمای کارگران جوشکار شاغل در یک شرکت اتومبیل سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

How to perform Energy Trace & BarrierAnalysis (ETBA) in industries? Acase study in Isomax Unit of Tehran refinery
چگونگی اجرای تکنیکETBA در صنایع ؛ مطالعه ی موردی اجرای این روش در واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Musculoskeletal Symptoms AssessmentAmong Midwives, Hamedan , 2002
بررسی شکایات ناشی از اختلالات عضلانی – اسکلتی و عوامل مرتبط خطرساز با آن در ماماهای شاغل شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Purification and concentration of lead samples in biological monitoring of occupational exposures
بهینه سازی روش تلخیص و تغلیظ سرب در ارزشیابی بیولوژیکی مواجهه های شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment Of Noise Pollution And Its Effects On Stone Cut IndustryWorkers Of MalayerDistrict
ارزیابی آلودگی صدا و افت شنوایی ناشی از آن در کارگران سنگبریهای ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Bacterial Contamination of DifferentTypes of Paper Currency in Iran During 2005
آلودگی باکتریایی انواع اسکناسهای کاغذی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Performance of profiled noise barriers covered with welled diffusersurfaces
کارایی مانع های صوتی با استفاده از سطوح پخش کننده شیاردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Occupational Noise
صدای ناشی از کار
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2005-10)


Evaluation of complex lifting index in Ahvaz Soft Drink Industries using equation of NIOSH
ارزیابی شاخص بلند کردن بار کمپلکس بر اساس معادله حمل بار NIOSH در صنایع نوشابه سازی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Experimental study of wind tunnel performance by a two-component laserDopplerAnemometer
مطالعه ی تجربی تعیین میزان کارایی تونل باد با استفاده از آنمومتر لیزر داپلر دو مؤلفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of the human error role on work accidents and the effect of education, involvement and workerbehaviourmonitoring on accident frequency and severity in Petrokaran Company
بررسی نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث ناشی از کار و تاثیر آموزش ، مشارکت و پایش رفتار کارگران بر میزان بروز و شدت حوادث در شرکت پتروکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of Heat Stress Index, and evaluation of theirvalidity in Mobarakeh Steel Association's Mobarakeh Steel Association's
بررسی شاخصهای استرس حرارتی و اعتبار سنجی آنها در واحد ریخته گری مجتمع فولاد مبارکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Study of Aerodynamics in Special Parts of a Road Tunnel Using Physical Model
مطالعه ی دینامیک هوا در بخشهای خاصی از یک تونل راه با استفاده از مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The evaluation of training of hospital staff to respond to casualty incident
ارزشیابی برنامه های آموزشی کارکنان بیمارستانها در مدیریت حوادث غیر مترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the Body Posture in Mahyaman Industry by OWAS
ارزیابی وضعیت بدن در حین کار از نظر ارگونومیکی در کارگران کارخانه مهیامان به روش OWAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Musculoskeletal symptom survey among cement drillers
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چکش کار یک کارخانه تولید سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Intestinal Parasitological infection of employee in food manufacture anddistribution centers of Ilam University of Medical Sciences
بررسی های آلودگی انگلی روده در کارکنان مراکز تهیه و توزیع غذایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of lung tissue particles among silicosis cases
آنالیز پارتیکلهای ته نشین شده در بافت ریه کارگران مبتلا به سیلیکوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of occupational exposure to static magnetic field in a chloralkali plant
بررسی اثرات و عوارض بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با میدانهای مغناتیسی ایستا در یکی از واحدهای تولید کلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Safety and Personal Protection in Workers in Babol Health Center
ایمنی و حفاظت فردی در کارگران کارگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment of fatigue in manufacture of various types of disconnector switches workers
ارزیابی خستگی در کارگران یک شرکت سازنده تجهیزات و تابلو های برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles