مجله سلامت کار ایران- درباره نشریه
مجله سلامت کار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فصلنامه سلامت کار ایران ، مجله ای تخصصی متعلق به حوزه های بهداشت حرفه ای ، ایمنی صنعتی، ارگونومی، طب کار ،تهویه صنعتی، بهداشت محیط کار ،سم شناسی،مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE)و سایر حوزه های مرتبط می باشد.این مجله در تاریخ 18/8/1387 موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردید.

  این مجله در پایگاههای Scopus ,Ebsco , index copernicus ایندکس می باشد.

  و نیز مقالات این مجله در پایگاههای الکترونیکی ذیل نمایه میشوند:

  www.isc.gov.ir

  www.magiran.com

  www.iranmedex.com

  www.sid.ir

  رتبه

  علمی – پژوهشی

  دوره انتشار

  دو ماهنامه

  موضوع

  علمی پژوهشی

 شاپای الکترونیک

 7493-2228

  شاپا

  5133- 1735

  صاحب امتیاز و ناشر

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  مدیر مسئول

  دکتر احمد عامری

  سردبیر

  دکتر علی اصغر فرشاد

  معاون سردبیر

  دکتر رسول یاراحمدی

 مدیریت سایت و کارشناس مسئول  

 فرشته طاهری

  کارشناس

مرتضی پیشگر

ویراستار فنی

دکتر علی عظیمی

 

  مدیریت انتشار

  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران

  نشانی

   بزرگراه شهید همت- بین بزرگراه شهید چمران  و بزرگراه شیخ فضل الله نوری- جنب برج میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت-دفتر مجله سلامت کار ایران

  زبان

  فارسی - انگلیسی

  نشانی اینترنت

  http://ioh.iums.ac.ir

  پست الکترونیک

  ijohiums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.39.48.fa
برگشت به اصل مطلب