مجله سلامت کار ایران- هیات تحریریه
مجله سلامت کار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هیئت تحریریه

  دکتر شیرازه ارقامی

  استادیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دکتر رسول یاراحمدی

  دانشیار گروه بهداشت حرفه ای 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر ایرج محمدفام

 استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  دکتر شهناز باکند

 دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر مهناز صلحی 

دانشیار گروه آموزش و ارتقاء سلامت 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور 

استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد نیک پی 

دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر مهدی قاسم خانی 

 دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر احسان الله حبیبی

  استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دکتر منصور رضازاده آذری

  استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری

 استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد جنیدی جعفری

  استاد گروه بهداشت محیط

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر ایرج علیمحمدی

  دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر یاسر لبافی نژاد 

   دانشیار گروه طب کار

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر علی اصغر فرشاد

  دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر فریده گلبابایی

  استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا چوبینه

استاد گروه بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دکتر علی اکبر حقدوست  

استاد اپیدمیولوژی و آمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر شهرام وثوقی                     

استادیار گروه علوم بهداشتی                 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  دکتر جبرائیل نسل سراجی

 استاد گروه بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رستم گلمحمدی

 استاد گروه بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر محسن اسدی لاری             

 دانشیار گروه اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمدجواد جعفری

 استاد گروه بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مجید معتمدزاده

 استاد گروه ارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 دکتر حسن صادقی نائینی

دانشیار گروه طراحی صنعتی

    دانشگاه علم و صنعت ایران

                                                                                                             

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.40.47.fa
برگشت به اصل مطلب