مجله سلامت کار ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی سلامت کار ایران، مجله ای تخصصی متعلق به حوزه های بهداشت حرفه ای ،ایمنی صنعتی، ارگونومی، طب کار ، تهویه صنعتی، بهداشت محیط کار ، سم شناسی،مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست    (HSE) و سایر حوزه های مرتبط می باشد.این فصلنامه از کلیه اساتید و متخصصین گرانقدر در زمینه های مرتبط دعوت می نماید تا مقالات خود را برای انتشار ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.41.76.fa
برگشت به اصل مطلب