دوره 20، شماره 1 - ( 1402 )                   جلد 20 شماره 1 صفحات 243-228 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


مرکز تحققیات سلامت و تعیین کننده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ، ssoltani.rmslp@gmail.com
چکیده:   (612 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: طراحی مداخلات مناسب برای بهبود نگرش مطلوبِ مراقبتی می تواند تأثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر نگرش مراقبتیِ مراقبین افراد ناتوان ذهنی انجام گردیده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی بر نگرش مراقبتی مراقبین کودکان ناتوان ذهنی در شش مرکز شبانه روزی توانبخشی در استان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود. در این مطالعه، ۵۰ مراقب دارای افراد ناتوان ذهنی به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش Goreczny و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد، بین میانگین نمره نگرش مراقبین در هر دو گروه مداخله و کنترل، قبل از اجرای مداخله آموزشی اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (05/0<p)، اما بعد از اجرای برنامه آموزشی، افزایش میزان نمره نگرش مراقبین در گروه مداخله قبل (50/9 ± 125) و بعد از مداخله (42/6 ± 174) معنادار بود (001/0>p). این نشان می دهد که مداخله آموزشی در بهبود نگرش مراقبین در مراکز مراقبتی شبانه روزی مؤثر بوده است.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیامدهایی برای ارتقای سلامت در ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با معلولیت در سایر مراکز مراقبتی و توانبخشی در ایران می تواند گامی مؤثر در جهت تغییر نگرش و افزایش آگاهی مراقبین و کارکنان بهداشتی باشد. با بهبود نگرش مراقبین می توان کیفیت زندگی افراد ناتوان ذهنی را بهبود بخشید.
 
متن کامل [PDF 628 kb]   (218 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت(در محیط کار)
دریافت: 1401/9/6 | پذیرش: 1402/3/29 | انتشار: 1402/1/10

فهرست منابع
1. Gopalan RT, editor. Handbook of research on diagnosing, treating, and managing intellectual disabilities. IGI Global; 2016 Apr 22. [DOI:10.4018/978-1-5225-0089-6]
2. Tassé M.J, Grover M. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), in Encyclopedia of autism spectrum disorders. 2021;165-168. [DOI:10.1007/978-3-319-91280-6_1820]
3. Whitbourne S.K, Halgin R.P. Abnormal Psychology: Clinical Perspectives on Psychological Disorders with DSM-5 Update. McGraw-Hill Education; 7th edition. 2013.
4. Luiselli JK, editor. Behavioral health promotion and intervention in intellectual and developmental disabilities. Springer; 2016 Feb 8. [DOI:10.1007/978-3-319-27297-9]
5. Liu HY, Chen JR, Hsiao SY, Huang ST. Caregivers' oral health knowledge, attitude and behavior toward their children with disabilities. Journal of Dental Sciences. 2017;1;12(4):388-95. [DOI:10.1016/j.jds.2017.05.003]
6. Wang L, Qi J. Effect of student-related factors on their attitudes towards peers with disabilities in physical education: Evidence from elementary schools in China. Asia Pacific Journal of Education. 2020; 40(2): 143-153. [DOI:10.1080/02188791.2019.1692781]
7. Park J, Levine A, Kuo H.J, Lee B, Beymer P.N. Validation of the multiple disability multidimensional attitudes scale toward persons with disabilities. Rehabilitation Psychology. 2023;68(2):194-203. [DOI:10.1037/rep0000494]
8. Krahn G.L, Hammond L, Turner A. A cascade of disparities: health and health care access for people with intellectual disabilities. Mental retardation and developmental disabilities research reviews. 2006; 12(1): 70-82. [DOI:10.1002/mrdd.20098]
9. Uysal A, Albayrak B, Koçulu B, Kan F, Aydın T. Attitudes of nursing students toward people with disabilities. Nurse education today. 2014; 34(5): 878-884. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.09.001]
10. Jolley E, Lynch P, Virendrakumar B, Rowe S, Schmidt E. Affiliations Expand Education and social inclusion of people with disabilities in five countries in West Africa: a literature review. Disability and rehabilitation. 2018; 40(22): 2704-2712. [DOI:10.1080/09638288.2017.1353649]
11. Tervo, R.C. Palmer G. Health professional student attitudes towards people with disability. Clinical rehabilitation, 2004; 8(18): 908-915. [DOI:10.1191/0269215504cr820oa]
12. shamsi F, Adibsereshki N, Guita Movallali, Movallali G, Mahvashe Vernosfaderani A. The effect of an awareness program on attitude change of female students towards the sociability and educational situation of their peers with Physical disorder in inclusive primary schools. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014; 10 (1): 113-122. [Persian]
13. Kavari SH, Yousefi R, Hosseini SM, Makarem A, Farzi M. Organizational Learning Capability Assessment and It's Barriers and Facilitators View Point of Staff in Rehabilitation Centers in Tehran 2012. Archives of Rehabilitation. 2014 Apr 10;15(1):13-20. [Persian]
14. Ajami G.R, Foroughan M, Hosseini MA. The relationship between knowledge and observance of patients' rights in rehabilitation centers of Tehran. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2012;19(3):296-303.
15. Hazrati Tappeh Kh, Barazesh A, Mohammadzadej H, Khashaveh Sh. Acquaintance essay in Urmia rehabilitation centers about parasitic disorders and exigency of educational programs in increasing health criterions of personnel and patients. Nursing And Midwifery Journal. 2009;7(2): 95-99. [Persian]
16. Rahimikian F, Moshrefi M, Mirmohammad Ali M, Mehran A, Amelvalizadeh M. Effects of emergency contraceptive methods education on the knowledge and attitudes of the health care staff. Hayat. 2007;13(2):53-59. [Persian]
17. Ebrahimi H, Sadeghi M, Esmaeili SM, Janmohammadi F, Bahonar E. Effect of empowerment model-based program on quality of life in patients with type 2 diabetes: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2023;28:99-104. [DOI:10.4103/ijnmr.ijnmr_155_21]
18. Reinhard SC, Given B, Huhtala Petlick N, Bemis A. Supporting family caregivers in providing care. Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses. 2008.
19. Northway R, Hutchinson C, Kingdon A. Shaping the future: a vision for learning disability nursing. UK Learning Disability Consultant Nurse Network, United Kingdom. 2006.
20. Yıldırım, A., R. Hacıhasanoğlu Aşılar, and P. Karakurt, Effects of a nursing intervention program on the depression and perception of family functioning of mothers with intellectually disabled children. Journal of Clinical Nursing. 2013;22(1-2):251-261. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04280.x]
21. Barzajhe Atri Sh, Abdollahi H, Arshadi Bostanabad M, Asghari Jafarabadi M. The effect of educational intervention on the attitudes and behaviors of family caregivers caring for children with intellectual disability. Journal of Nursing Education. 2015;3(4):1-10. Persian]
22. Goreczny A.J, Bender EE, Caruso G, Feinstein CS. Attitudes toward individuals with disabilities: Results of a recent survey and implications of those results. Research in developmental disabilities. 2011;32(5):1596-1609. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.02.005]
23. Scior, K., Public awareness, attitudes and beliefs regarding intellectual disability: A systematic review. Research in developmental disabilities, 2011. 32(6): p. 2164-2182. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.07.005]
24. Yohanna W, Agbaje OS, Christian Umoke PI, Chukwuemeka Ene O, Chinyere Ofili P. Effects of a sexuality education programme on young people's STI/HIV knowledge, attitudes and risk behaviour in Northeast Nigeria. Health Education Journal. 2023;82(1):54-67. [DOI:10.1177/00178969221139815]
25. Darabi F, Kaveh MH, Khalajabadi Farahani F, Yaseri M, Majlessi F, Shojaeizadeh D. The Effect of a Theory of Planned Behavior-based Educational Intervention on Sexual and Reproductive Health in Iranian Adolescent Girls: A Randomized Controlled Trial. Journal of Research in Health Sciences. 2017;17(4): e00400.
26. EbadifardAzar F, Solhi M, Darabi F, Rohban A, Abolfathi M, Nejhaddadgar N. Effect of educational intervention based on PRECEDE-PROCEED model combined with self-management theory on self-care behaviors in type 2 diabetic patients. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2018;12(6): 1075-1078. [DOI:10.1016/j.dsx.2018.06.028]
27. Darabi F, M. Yaseri. Intervention to Improve Menstrual Health Among Adolescent Girls Based on the Theory of Planned Behavior in Iran: A Cluster-randomized Controlled Trial. Journal of Preventive Medicine and Public Health. 2022;55(6):595-603. [DOI:10.3961/jpmph.22.365]
28. Sadeghipour M, Khoshnevisan MH, Namdari M, Malek-Mohammadi M, Golpayegani R. The effect of oral healthcare education on caregivers of physically and mentally disabled individuals. J Oral Health Oral Epidemiol. 2022;11(4):207-214. [DOI:10.34172/johoe.2022.15]
29. Cecchetti M, Last J, Lynch J, Linehan C. Evaluating the longitudinal impact of a disability education intervention on medical students' attitudes towards persons with a disability. Disability and Health Journal. 2021; 14(3):101092. [DOI:10.1016/j.dhjo.2021.101092]
30. Zuurmond M, O'Banion D, Gladstone M, Carsamar S, Kerac M, Baltussen M, Tann CJ, Nyante GG, Polack S. Evaluating the impact of a community-based parent training programme for children with cerebral palsy in Ghana. PloS one. 2018;13(9):e0202096. [DOI:10.1371/journal.pone.0202096]
31. Mitchell F, Mitchell F, Melville C, Stalker K, Matthews L, McConnachie A, Murray H, Walker A, Mutrie N. Walk well: a randomised controlled trial of a walking intervention for adults with intellectual disabilities: study protocol. BMC public health. 2013;13:1-13. [DOI:10.1186/1471-2458-13-620]
32. World Health Organization & World Bank‎. World report on disability 2011. World Health Organization. Available from https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575.
33. Lakhan R, Sharma M. A study of knowledge, attitudes and practices (KAP) survey of families toward their children with intellectual disability in Barwani, India. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal. 2010;21(2):101-117.
34. Brehmer B, Zigrovic L, Naue U, Weber G. Promoting Health of Persons With Intellectual Disabilities Using the UN Convention on the Rights of Persons With Disabilities: Early Implementation Assessment in S pain and H ungary. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 2013;10(1):25-36. [DOI:10.1111/jppi.12018]
35. Iravani M, Hatami Zade N, Fotouhi A, Hossein-Zadeh S. Comparing effectiveness of new training program of local trainers of Community-Based Rehabilitation program with the current program: A knowledge, attitude and skills study. Archives of Rehabilitation. 2011; 12(3): 44-52

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.