مجله سلامت کار ایران- راهنماهای اخلاقی در پژوهش های پزشکی
راهنماهای اخلاقی در پژوهش های پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
نشریه علمی-پژوهشی سلامت کار ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پژوهش‌های پزشکی متعهد به اعمال بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) و اعلامیه هلسینکی: بیانیه اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی و همچنین راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی مصوب کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مشارکت نویسندگان ( Author Contribution Statement ):
مجله سلامت کار ایران
از همه نویسندگان می‌خواهد که مسئولیت عمومی محتوای مقاله را بر عهده گرفته و سهم خود را در مقاله ارسال شده برای بررسی تایید کنند.
نام نویسنده می تواند چندین بار ظاهر شود و هر نام نویسنده باید حداقل یک بار ظاهر شود. برای نویسندگان منفرد، از عبارت زیر استفاده کنید:
نویسنده مسئولیت انحصاری موارد زیر را تایید می کند: مفهوم و طراحی مطالعه، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج، و تهیه نسخه خطی.
معیارهای نویسندگی توصیه شده توسط کمیته اخلاق انتشار (COPE) :
فهرست نویسندگان فقط باید شامل کسانی باشد که می توانند به طور قانونی ادعای نویسندگی کنند. این شامل همه آنهایی  هست که:
 ۱- سهم قابل توجهی در مفهوم یا طراحی مقاله یا مالکیت، تجزیه و تحلیل، یا تفسیر داده ها برای مقاله داشته باشند و
۲- پیش نویس مقاله را تهیه کرده باشند یا آن را ویرایش و بازبینی محتوایی کنند و
۳- نسخه نهایی برای انتشار را تایید کرده باشند و
۴- در مورد تمام جنبه های کار پاسخگو باشد.
توجه: نویسندگان ثبت نام شده باید شرایط تمامی موارد فوق را داشته باشند. همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند باید در بخش قدردانی «Acknowledgements» فهرست شوند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.103.96.fa
برگشت به اصل مطلب