مجله سلامت کار ایران- بررسی همکار (Peer-Review)
بررسی همکار (Peer-Review)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 
بررسی همکار (Peer-Review)
مقالات دریافتی این مجله، توسط متخصصان رشته مرتبط با مقاله ارزیابی خواهند شد تا از کیفیت مقالات قبل از انتشار اطمینان حاصل شود مراحل ارزیابی تخصصی به شرح ذیل صورت می گیرد:
  • پس از ارسال و سابمیت مقاله، توسط ادیتور مجله یک بررسی اولیه از پژوهش به عمل می آید که طی آن، ساختار کلی مقاله و هماهنگی آن با محدوده و تخصص مجله، ارزیابی می شود.
  • پس از تایید مقاله توسط ادیتور، سردبیر مجله نیز به بررسی کیفیت و اصالت مقاله می پردازد.
  • با ارسال دعوت نامه ای، داوران را در حوزه تخصص مربوطه برای اعمال داوری، فرا می خوانند. اگر داوری برخی مقالات، نیازمند دانش و تخصص بالاتری باشد، از محققین درخواست می شود تا صاحب نظران و اساتید برجسته دارای توانایی داوری همتا یا Peer Review را معرفی کنند.
  • پس از بررسی مقاله، نظرات هریک از داوران به طور مجزا در مورد مقاله اعلام می شود.
  • نتایج مربوط به داوری مقاله، به نویسنده اعلام می گردد و بر این اساس، سردبیر اقدام به پذیرش یا ریجکت مقاله خواهد کرد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find-1.124.101.fa.html
برگشت به اصل مطلب