مجله سلامت کار ایران- هیات تحریریه
مجله سلامت کار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه
  دکتر محسن اسدی لاری
استاد اپیدمیولوژی،گروه اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر رسول یاراحمدی 
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر ایرج علیمحمدی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر شیرازه ارقامی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  دکتر ایرج محمدفام 
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دکتر شهناز باکند
  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکتر فریده گلبابایی
  استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی اصغر فرشاد
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمد جواد جعفری

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر احمد جنیدی جعفری 
 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور 
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احسان الله حبیبی
  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مهدی قاسم خانی 
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جبرائیل نسل سراجی   
  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دکتر مهناز صلحی

استاد گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر منصور رضازاده آذری
  استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد نیک پی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر حسن صادقی نایینی
دانشیار گروه طراحی صنعتی،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه علم و صنعت ایران 
                                                                                                             

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.40.47.fa
برگشت به اصل مطلب