مجله سلامت کار ایران- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• پیام نگار : ijohiums.ac.ir

• نشانی: تهران- ، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده بهداشت، دفتر مجله سلامت کار ایران.

 شماره تلفن ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۲۱ (پاسخگویی به نویسندگان جهت پیگیری مقالات روز چهارشنبه)
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find-1.55.74.fa.html
برگشت به اصل مطلب