مجله سلامت کار ایران- اخلاق نشر
اخلاق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
 
اخلاق نشر
نشریه علمی-پژوهشی سلامت کار ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر می‌شود؛ متعهد به اعمال اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر وهمچنین راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی است.
راهنما و نمودارهای اخلاق نشر
نشریه علمی-پژوهشی سلامت کار ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متعهد به اجرا و پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت کمک به سردبیران، داوران و نویسندگان در روند انتشار طراحی شده است. همچنین نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در هنگام بروز تعارض است

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.94.94.fa
برگشت به اصل مطلب