مجله سلامت کار ایران- استانداردهای نویسندگان
استانداردهای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
شرایط نویسندگی
نشریه علمی-پژوهشی سلامت کار ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای نویسندگان بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.96.95.fa
برگشت به اصل مطلب