مجله سلامت کار ایران- سیاست ها و راهنماهای داوری
سیاست ها و راهنماهای داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 

نشریه علمی-پژوهشی سلامت کار ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (Double-Blind Peer Review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) در روند داوری خود است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.98.97.fa
برگشت به اصل مطلب